Bakgrunnen for diskusjonen, var den dystre statistikken som viser at de som dropper ut av videregående skole har mindre sjanser for å få seg jobb enn de som gjennomfører. Mange manuelle jobber har blitt borte de siste tjue årene, og det gjør at det er vanskeligere å klare seg i arbeidsmarkedet uten videregående utdanning.

Else Birgitte Roscher-Nielsen fortalte om sine positive erfaringer med fraværsgrensen. Hun mente at den hadde bidratt til at både lærere og elever hadde fått ekstra fokus på oppmøte, og at dette igjen førte til at elevene var mer på skolen og at de lærte mer.

Dette samsvarer med de nasjonale tallene, som viser at etter at fraværsgrensen ble innført, har langt flere elever enn tidligere fullført videregående utdanning. Kvinneforumet stiller seg derfor uforstående til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialist venstreparti og Rødt vil fjerne fraværsgrensen.

Forumet diskuterte hvorfor såpass mange elever ikke lærer seg å lese og skrive ordentlig. Manglende språkkunnskaper og ulike typer konsentrasjonsvansker, er noen av forklaringene. Konsekvensen er uansett at de som ikke behersker lesning og skriving, får problemer med å tilegne seg kunnskap i andre fag og får problemer med å gjennomføre videregående skole.

For å hindre frafall i skolen, mener Høyre at det er viktig med tidlig innsats. Lesing, skriving og regning må prioriteres tidlig i skoleløpet. Vi vil jobbe for en bedre oppfølging av elever som sliter på skolen, og at det gis større utfordringer til dem som ligger foran i undervisningen. Elevenes kompetanse må kartlegges, slik at ressurser kan settes inn der de trengs mest.

Da Norge første gang deltok i en internasjonal undersøkelse, som målte 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag – viste det seg at det stod dårligere til med elevenes ferdigheter, enn man hadde trodd. Den gang var utdanningspolitikere både på borgerlig og rødgrønn side, enige om at det var viktig med kvalitetsundersøkelser. Dette for å kunne sette inn tiltak. Når politikere på venstresiden i 2021 stiller spørsmålstegn med kartlegging av elevenes kompetanse og fjerning av fraværsgrensen, frykter Nordre Follo Høyre Kvinneforum at dette kan sette norsk skole tilbake til der vi var for 20 år siden.

Å stille krav er å bry seg. Dette er særlig viktig for de elevene som ikke blir fulgt opp hjemmefra. En skole med få grenser, stort ansvar for egen læring og svake krav til deltakelse - kan gå bra for elever fra gode, trygge hjem. Men neppe for dem som trenger skolens utjevning aller mest. Som politiker mener jeg at noe av det viktigste vi gjør – er å bidra til en god skole, som gir alle muligheter til å lykkes. Valget 2021 blir et viktig retningsvalg. Det gjelder våre barns framtid – og her kan vi ikke råd til å mislykkes.