Nitrogentilførsel er den viktigste årsaken til problemene i Oslofjorden. Nitrogenet tilføres fjorden fra kloakk og i avrenning fra jordbruk. Nitrogen fungerer som gjødsel for marine planter som igjen gjør at mikroalger vokser raskt, og skaper problemer med overgjødsling av havet.

Men det samme nitrogenet og fosforen som samles opp i renseanlegg er også en fantastisk ressurs, som kan utnyttes.

Sammen med statlige myndigheter, kommuner og andre organisasjoner, må vi legge til rette for en bærekraftig akvakultur av arter som tunikater, skjell og tare, i arealplaner og som miljøtiltak, der det trengs som mest. I tillegg må vi gå i dialog med landbruket for at landbruket selv tar i bruk alternative løsninger langs vassdragene.

For Høyre, Venstre og Krf er Oslofjorden en hovedprioritet i budsjettet. Vi foreslår å bevilge 50 millioner kroner som skal gå til å støtte oppunder helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, og bidra til at Viken kan ta en lederrolle i arbeidet.

Midlene fordeles til flere av de aktuelle tiltakene, som:

  • Marin restaurering.
  • Støtte til forskning og næringsutvikling for å få frem bærekraftige løsninger som bidrar til den overordnede målsettingen (eks. hvordan uønskede arter kan bli en ressurs).
  • Støtte til frivilligheten for å stimulere til opprydning.
  • Informasjonsarbeid om hva som må endres for å redde fjorden.

Det er få spor av fylkesrådets ambisiøse mål om å ta på seg ledertrøya i arbeidet for en ren Oslofjord i fylkesrådets budsjettforslag. Fylkesrådet snakker om å ta den koordinerende rollen, men viser det ikke i handling, og bevilger heller ikke penger.

Våren 2021 la regjeringen Solberg frem en Helhetlig plan for Oslofjorden. Vi vet hva som må gjøres, og hvem som må gjøre det. Det er et godt arbeid som vi ønsker å følge opp videre. Planen ble lagt fram i mars 2021. Nå, 1,5 år senere, sitter vi på enda mer kunnskap om miljøet i fjorden og mange flere engasjerer seg. Det gjelder både organisasjoner, næringslivet og kommuner.

Dette må utnyttes.

Simen Nord (H), Solveig Schytz (V), Ida Lindtveit Røse (KrF), Fylkestingsrepresentanter for Viken, Fornebu