Ås kommune kan og bør styre utviklingen selv

Av
DEL

MeningerDette temaet er aktuelt nå. For i følge Regionalplan for Oslo og Akershus (ROA) legges det opp til at ”Ås kommune skal være den sterkest voksende kommunen i regionen”. Hermed noen tanker om veksten i Ås og hvem som skal bestemme den. Dette er særdeles viktig nå når Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde skal behandles og vedtas.

Kommunalt selvstyre stod på sakskartet i Stortinget 31. mars 2016. Etter flere års forsøk ble dette demokratiske prinsipp nedfelt i Grunnlovens § 49, annet ledd: ”Innbyggerne har rett til å styre i lokale anliggender.” I Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding etterpå skriver daværende statsråd: ”En historisk dag for demokratiet. Vi ønsker levende lokalsamfunn over hele landet. Da må disse utvikles av dem som bor der og kjenner lokale muligheter og utfordringer. Derfor et det lokale selvstyre viktig, og at det nå er slått fast i Grunnloven.”

Men fungerer det slik? Nei. I saksdokumentene og debatten omkring Områdereguleringsplanen er Grunnlovens § 49 om vårt selvstyre i lokale anliggender borte. Administrasjonen og politikerne bruker heller energi og gjør vedtak på til dels feil grunnlag. Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde forberedes vedtatt på siste møtet i nåværende kommunestyre. Da er det viktig at grunnlaget for vedtakene er holdbart.

ROA ble vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting i desember 2015. Ås, sammen med Ski, er bl.a. utpekt som en av 6 regionale byer. Og det står at utviklingen av Ski og Ås bør ses i sammenheng, og ”det ble lagt vekt på utvikling av genuint urbane bomiljøer og at folk foretrekker en urban livsstil”.

Ønsker vi å bli en by? Tvert imot. Når folk blir intervjuet om hva de liker med Ås, er svaret ”det landlige grønne preget med trivelige boligområder og at folk kjenner hverandre”.

Historie. Vedtaket om ROA i 2015 var før Kommunereformen og Ski ble med i Nordre Follo. Forutsetningene for Ås som ROA bygger videre på, om Ås som en by og raskest voksende kommune i regionen, er således bortfalt.

Ås kommune har heller ikke vedtatt ROA; kun hatt den til orientering. ROA har forutsatt en befolkningsvekst på 3 % årlig i Ås, mens vår Kommuneplans mål fram mot 2027 er 2 % årlig, og at denne veksten i hovedsak skal skje i Ås tettsted og langs bussaksene”.

Kommuneplanen 2015-2027 gjelder fortsatt: ”Kommuneplanen skal sikre en forutsigbar og framtidsrettet samfunnsutvikling, og skal sørge for en balanse mellom befolkningsvekst, arealutvikling og kommunens evne til å yte gode tjenester.” Vår vedtatte 2 % vekst kan være utfordrende nok. I Kommunebarometeret for 2019 er Ås kommune for eksempel rangert som nr. 388 av 424 kommuner når det gjelder tjenestene Pleie og omsorg. Noe å merke seg!

Avklaring. Etter ønske fra Ås kommune 12.11.2018 om avklaring fra Akershus fylkeskommune om forståelsen av ROA, heter det i svar av 19.11.2018 at ”det ikke legges en skjematisk vurdering av ROA til grunn ved behandling av kommuneplanene”. Videre står det: ”Erfaringsmessig finner man løsninger som ivaretar både lokale hensyn og de regionale perspektivene.”

Konklusjon: Både Grunnloven og Akershus fylkeskommune slår fast at Ås kommune ikke er så bundet av ROA som en kan få inntrykk av når det gjelder forslaget om Områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Vi kan selv styre både befolkningsveksten og annen utvikling av kommunen. Derfor bør saken nå utsettes, saken utredes på nytt ut fra det reelle grunnlaget, og så komme tilbake for ny behandling.

Arne Ellingsberg, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags