ÅS: Dyster-Eldor II skal selges i løpet av året. Feltet er regulert for 200 boliger. Kommunestyret har vedtatt at området skal selges i løpet av inneværende år. Så spørs det om det er noen som er interessert i å bygge ut et så stort område i Ås. Ås kommune håper å tjene 60 millioner kroner på salget.
Formannskapet skal onsdag ta stilling til om Dyster-Eldor skal selges som forutsatt i gjeldende økonomiplan, eller om rådmannens anbefaling om å utsette saken til det siste møtet i formannskapet før sommeren for å få belyst de økonomiske konsekvensene av at kommunen opparbeider og selger enkelttomter eller deler av feltet.
Det regulerte området er på 183 daa. Av dette eier Ås kommune om lag 170 daa. 26,5 daa som er regulert til offentlig formål, skole og barnehage, holdes utenfor salget. Da gjenstår det 145 daa som kan selges.