Nye tiltak innen kultur, pleie og omsorg, som er allerede igangsatt i Ås kommune, og som vil kunne gi et forbedret resultat i kommunebarometeret 2013:

Kultur

  • I Ås kommunes handlingsprogram for 2012–2015 er det vedtatt en styrkning av driftsbudsjettet med to millioner kroner per år til drift av kulturhuset.
  • Det er også satt av to ytterligere millioner kroner til investeringer i utstyr til kulturhuset.
  • Det har nylig blitt vedtatt at Ås kommune skal drifte selv kinosal og vestibyle i kulturhuset. Etter to år skal det evalueres om kino fortsatt skal være en del av kulturtilbudet i Ås.
  • Det er også blitt opprettet totalt tre nye halvstillinger som kinoansvarlig, teknisk personell i lyd og lys.
  • Kulturområdet, med unntak av bibliotek og kulturskolen, disponerer til sammen fem årsverk. Kostnadene dekkes av allerede avsatte midler til drift av kulturhuset.

Pleie og omsorg

  • Økning av legeressursen fra en 63 prosentsstilling til en 100 prosentsstilling ved styrkning av helsestasjoner i Ås og Nordby, helsestasjonen for ungdom og studenter, skolehelsetjenester ved barneskoler, ungdomsskoler og Ås videregående skole.
  • Pleie og omsorgstjenesten styrkes med en enhetsleder for hjemmetjenester og en avdelingssykepleier for demensomsorgen.
  • Økning fra 60 til 100 prosent til stilling som kommuneoverlege.
  • Økning av sykepleierdekning på korttidsavdelingen (dag og kveld) med 1,8 årsverk.