ÅS: Ås kommune har gjort en dårlig saksbehandlingsjobb med reguleringsplanen for Dyster-Eldor. Det mener Oslo tingrett, som opphever planen.

– Vi er fornøyde med dommen og har fått gjennomslag for vårt syn. Nå avventer vi en eventuell anke, sier Katrine Eldegard.

Hun bor på småbruket Nylenna på Dyster-Eldor der det er påvist forekomst av stor salamander. Nylenna er en del av et område på ca. 183 da der Ås kommune siden 1970-tallet har planlagt utbygging av ca. 200 boliger, barnehage og skole.

Nå har Eldegard sammen med Olav Heie og Åshild Longva, fått medhold i Oslo tingrett i at det er foretatt saksbehandlingsfeil i forbindelse med reguleringsplanen for Dyster-Eldor som ble vedtatt i 2010. Planen er kjent ugyldig og er opphevet.

Mangler konsekvensutredning

Allerede i 2008 gjorde Eldegard Ås kommune oppmerksom på at det finnes salamander på eiendommen og at dette burde kartlegges.
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2009. Eldegard pekte da på at konsekvensene av en eventuell utbygging for det biologiske mangfoldet ikke var tilstrekkelig utredet.

Det ble foretatt en begrenset kartlegging av amfibiebiotopene som ville bli direkte berørt av utbyggingen, men ingen konsekvensutredning.

Etter at kommunestyret i Ås vedtok planen 16. juni 2010 uten konsekvensutredning, klaget Eldegard vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Denne erklærte seg inhabil og Fylkesmannen i Buskerud ble oppnevnt som settefylkesmann. Klagen ble ikke tatt til følge, men i vedtaket heter det at planen skulle vært konsekvensutredet og at det er en saksbehandlingsfeil at det ikke har skjedd.

Innrømmer feil

Ås kommune innhentet to fagrapporter angående salamanderdammene. Begge disse foreslo flere tiltak for å beskytte salamanderne, men førte likevel ikke til at reguleringsplanen ble endret.

Retten viser til at relativt små endringer kunne vært tilstrekkelige for å ivareta salamandernes interesser på en bedre måte enn det som er gjort i planen.

På grunn av rettsferien, er fristen for å anke satt til slutten av august.

– På grunn av ferieavviklingen har vi ikke tatt stilling til om vi skal anke dommen, sier Bente Nyegaard Fjell hos Fylkesmannen i Buskerud.

Les også:

Ny runde

Ås kommune har ikke vært part i saken.

– Vi må nok gå en ny runde. Dommen fører til at utbyggingen blir utsatt og at det ikke blir aktuelt å fortsette salgsprosessen. Men verdien ligger der, det er bare det at den blir realisert senere, sier Alnes.

Hva mener du om at utbyggingen stoppes på grunn av salamandere? Si din mening i kommentarfeltet under!