Vil gi folket den beste Åsrevyen hittil

KLA­RE: Re­vy­sjef Eline Deraas Lieblein (18) (fra venst­re), øko­no­mi­an­svar­lig/skue­spil­ler Ole Marius Lyngholm Myhre (18) og skue­spil­ler Mikkel Johan Moland (17) øns­ker å gi alt for å gi pub­li­kum en god revy­opp­le­vel­se. BEGGE FOTO: DANIEL GAUSLAA

KLA­RE: Re­vy­sjef Eline Deraas Lieblein (18) (fra venst­re), øko­no­mi­an­svar­lig/skue­spil­ler Ole Marius Lyngholm Myhre (18) og skue­spil­ler Mikkel Johan Moland (17) øns­ker å gi alt for å gi pub­li­kum en god revy­opp­le­vel­se. BEGGE FOTO: DANIEL GAUSLAA

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

40 engasjerte elever står bak Åsrevyen 2015 som har premiere fredag 27. februar. Ambisjonene er høye, og selv sier de at de strekker seg etter Oslo­skolene.

DEL

ÅS: Ele­ve­ne ved Ås vi­de­regå­en­de har øvd og rig­get hele vin­ter­fe­ri­en og er kla­re for pre­mi­èren på Ås­re­vy­en 2015 først­kom­men­de fre­dag.
Det er hel­ler ikke før­s­te gang ele­ve­ne ved Ås vi­de­re­gå­en­de ar­ran­ge­rer revy. Star­ten av revy­even­ty­ret be­gyn­te i 2012.

– I år har vi stør­re sce­ne, san­ge­re og dan­se­re, sier øko­no­mi­an­svar­lig og skue­spil­ler Ole Marius Lyngholm Myhre (18) iv­rig.

Han for­tel­ler at årets si­tua­sjon ser noe bed­re ut enn tid­li­ge­re fordi re­vy­gjen­gen har fått med seg et lite over­skudd fra fjor­å­ret.

– Tema for årets Ås­revy er «Min kamp» og skal hand­le om Siv og Erna som hav­ner i en re­gje­rings­kri­se. Si­den prin­ses­se Märtha er den før­s­te­fød­te me­ner hun at hun har krav på lan­det, sier in­struk­tør Lars Volden om re­vy­en.

Han for­tel­ler at de har hu­mo­ren inne i år, og at det er mye va­ri­ert på pro­gram­met. Tid­li­ge­re år har Ås­re­vy­en fått noe kri­tikk for ikke å være mor­som nok, men det­te me­ner de er ret­tet opp i år.
 

Spil­le på våre pre­mis­ser

Volden er klar på at re­vy­en nå kon­kur­re­rer med Os­lo­-sko­le­nes re­vy­er.

– På Ås er det ingen mu­sikk-, dans- og dra­ma­lin­je, noe som gjør at vi må lage revy på våre pre­mis­ser, og Ski­re­vy­en må gjø­re det de er gode på.

Lyngholm Myhre er enig, og me­ner det er sunn kon­kur­ran­se mellom Ski- og Ås­re­vy­en.

– Vi strek­ker oss mot Os­lo­-sko­le­ne. Det­te blir den bes­te Ås­re­vy­en på lang tid. Vi le­ker ikke revy. Vi er revy, og nå er vi kla­re til å kjem­pe, fort­set­ter Lyngholm Myhre.
 

– Læ­rer utro­lig mye

Han er klar på at det er mor­somt å job­be med re­vy­en.

– Vi læ­rer mye, og det­te er jo det enes­te so­si­a­le sko­len til­byr.

Re­vy­sjef Eline Deraas Lieblein (18) for­tel­ler om et sam­ar­beid på tvers av lin­jer og års­kull, og at de ikke har møtt på så mange ut­ford­rin­ger så langt.

– Det tok tid å få med de en­ga­sjer­te, men når de først blir med går det fint. Det er utro­lig gøy å lage revy. Vi har et godt sam­hold og læ­rer nye folk å kjen­ne, for­tel­ler hun.

Etter en hard in­ten­siv­uke er gjengen snart kla­r for fore­stil­lin­ge­ne.

– Vi mang­ler bare å set­te lyd og lys. Res­ten er spik­ret, Den kom­mer til å bli utro­lig un­der­hol­den­de. Vi kom­mer til å skild­re sam­funns­sa­ti­re, ån­de­lig­het og men­nes­kets sø­ken etter det spi­ri­tu­el­le, sier Myhre.

Ås­re­vy­en sli­ter hel­ler ikke med bil­lett­sal­get. Det er flere bestillinger på forhånd i år. Til sammen skal Ås­re­vy­en hol­de to­talt syv fore­stil­lin­ger mellom fre­dag 27. feb­ruar og tirsdag 3. mars.
 

Artikkeltags