Fordi man ikke planla for tilkobling mellom Øste linje til Ski stasjon og Follobanen fra starten av, går Bane NOR nå for en dyr ny påkobling for Østre linje. Og den vil trolig kreve mye areal. Ås venstre har hele tiden jobbet for et alternativ som er så naturskånsomt som mulig.

Da Bane NOR våren 2015 (daværende Jernbaneverket) presenterte forslagene til utbygging av tog-parkering i Osloområdet var det stor oppstandelse i mange politiske partier- nesten alle forslagene innebar stor nedbygging av natur og/eller matjord.

Politikerne pekte på de alternativene med minst konflikt med natur og matjord, både når det gjaldt den nå slettede togparkeringen og for tilkobling tilt Østre linje. Bane NOR ville ha optimale lokaliseringer med hensyn på driftsøkonomi, og valgte området nærmest Ski stasjon i stedet for blant annet alternativ i Vestby.

Venstre er opptatt av å prioritere utbygging av jernbanen og flere tog på skinnene, men også å bevare natur og matjord. Derfor har vi kjempet for at man skulle velge de løsningene som gir minst inngrep i natur og matjord, og å unngå en statlig regulering, både i kommunestyrer, fylkesting, Storting og i regjering.

Siden 2015 har Bane NORs anslag av hvor mange parkeringsplasser for tog det er bruk for stadig gått nedover- og det har vi vært veldig glade for. Prosessen har vært krevende, aller mest for grunneierne. Når Bane NOR nå har droppet hele parkeringsanlegget i Follo er vi først og fremst veldig lettet, men også betenkt: At hele anlegget droppes er fantastiske nyheter for vern av natur og matjord og for grunneierne, men dårlig nytt for tilliten til Bane NOR. Hva er det egentlig de holder på med? Som folkevalgte er vi prisgitt å stole på de faglige vurderingene fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet når det gjelder jernbanen og utviklingen av togtilbudet. Vi forutsetter at Bane Nor lærer noe av denne saken, og at det får konsekvenser for måten de jobber med planlegging av jernbaneprosjekter på.

I regjeringens forslag til statsbudsjett slås det fast at et av samferdselsprosjektene regjeringen vil prioritere framover er planlegging av ny tilkobling av Østre linje sør for Ski, et prosjekt med store og problematiske inngrep i natur og matjord. Men som det ble påpekt i en rapport av studenter ved NMBU her i ØB iden 5. oktober er samfunnsnytten av prosjektet negativ, og da er det ekstra viktig at naturen tas hensyn til.

Dessverre tapte Venstre diskusjonen om å unngå statlig regulering- og kommunene har nå minimal innvirkning på videre planlegging av prosjektet. Siden Bane Nor har endret mening før, så legger vi til grunn at det også denne gangen er mulig å velge løsningen med minst mulig inngrep i natur og matjord.

Solveig Schytz og Olav Fjeld Kraugerud, begge Ås Venstre