Gå til sidens hovedinnhold

Da Venstre-politikerne satte kaffen i halsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Viken må lære av saken om Ustvedt bro, skriver Solveig Schytz, Njål Vikdal og Camilla hille.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den lenge planlagte oppgraderinga av Ustvedt bro i Ski skulle koste 76,6 millioner. I starten av september 2017 fikk hovedutvalg for samferdsel i Akershus en sak på bordet der vi ble anbefalt å godkjenne en økt kostnadsramme. Prisen var økt til 112 millioner. Det ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget.

November samme høst kunne vi lese i Østlandets Blad at Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet ikke hadde snakket sammen, og at en mulig flytting av Østre linjes jernbanetrasé innen få år slett ikke var tatt med i vurderingen av behovet for ny bro. Da var det flere politikere fra ulike partier både i kommunestyret i Ski og i hovedutvalg for Samferdsel i Akershus som satte kaffen i halsen, og etterspurte mer informasjon om hvilke vurderinger som var gjort, og Tønnes Stenersen fra Frp stilte spørsmål om saken i hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

I januar 2018 fikk hovedutvalg for samferdsel en ny sak til behandling, og vedtok enstemmig at arbeidet med en eventuell ny Ustvedt bro utsettes til det har kommet endelig avklaring om dagens jernbanespor på Østre linje blir fjernet eller blir liggende når Østfoldbanen får ny tilkobling til Follobanen, samt at fylkesrådmannen bes sørge for at en midlertidig løsning med opprustning av dagens bro kan skje i 2018.

Det var ikke mulig å gjøre tiltak i 2018, men avklaring har vi fått: I hovedutvalg for samferdsels siste møte i 2018 sluttet utvalget seg til foreslått løsning for rehabilitering av Ustvedt bro, basert på at dagens bro rives og ny bro med samme geometri og kjørefeltbredde oppføres, og at det ikke gjøres tiltak på veien utover broarbeidene. Total kostnad er anslått til 35 millioner.

Det er 77 millioner kroner spart. Å gjøre de riktige prioriteringene av offentlige midler til investering i samferdselsprosjekter er krevende, og feilinvesteringer er svært kostbart. Som politikere er vi helt avhengige av at de faglige vurderinger som er gjort av Statens vegvesen sammen med andre faginstanser er gode, når vi skal gjøre de politiske prioriteringene.

Fra 01.01.2020, når Akershus, Buskerud og Østfold blir slått sammen til det nye Viken fylke skal Viken overta ansvaret for forvaltning av fylkesveiene, noe som i dag gjøres av Statens vegvesen gjennom ordningen «Sams veiadministrasjon». Vi håper fremtidige fagfolk og politikere i Viken fylkesting lærer noe av saken om Ustvedt bro, og tenker nytt om hvordan vi kan sikre at planleggingsprosessene for samferdselsprosjekter blir bedre, og hvordan vi kan oppnå både innovasjon og kostnadsbesparelser.

Derfor tok vi initiativ til å løfte dette inn i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune, da vi samtidig som vi vedtok en midlertidig løsning for Ustvedt bro gjorde følgende vedtak: «Hovedutvalget ber fellesnemnda i Viken ta med seg hvordan man kan kvalitetssikre valgte konsept og ved planlegging av samferdselsinvesteringer for å oppnå innovasjon og kostnadsbesparelser». Siden dette også ble enstemmig vedtatt, er vi optimister på at dette følges opp i Viken på en god måte. Nye Viken fylke gir nye muligheter.

Ny organisering av forvaltning og bygging av fylkesveier er en av mulighetene. Takk til Østlandets Blad og til Tønnes Stenersen og alle andre som stilte de betimelige spørsmålene om Ustvedt bro.

Kommentarer til denne saken