I Østlandets Blad 06.10 skrev Tuva Moflag fra AP om å gi ungdommen fremtidstroen tilbake. Hun påpeker at det er enormt behov for arbeidskraft, at de som står utenfor ikke har kompetansen eller kvalifikasjoner som arbeidslivet etterspør, og at AP lanserer ny ungdomsgaranti for å få flere unge i arbeid. Hovedbudskapet hennes er at det er Høyres politikk de siste 8 årene som har skapt disse enorme utfordringene.

Vi er alle enige om at det ikke er en god start på voksenlivet å være uten arbeid og ikke ha noe meningsfullt å gjøre. Høyre kan opplyse AP om at unge under 30 år har vært en prioritert gruppe i 10 år både hos NAV og hos andre instanser.

Det er derfor gledelig at regjeringen fortsatt ønsker å satse på de unge, slik Høyre gjorde de 8 årene i regjering.

Utfordringene knyttet til inkludering av unge som faller utenfor, blir større dess lenger de går ledige. Dette viser både erfaringer i prosjekter som har inngått i Navs satsing på utsatt ungdom, og forskning fra flere hold. Det er derfor viktig å raskt kunne bistå unge som står i fare for å falle ut av skole eller arbeid, med å finne mening og innhold i hverdagen, en plass innenfor fellesskapet og muligheter for selv å bidra til det.

Tiltros for at flere unge i dag både fullfører skole og får arbeid har det likevel vært uheldig utvikling og en økning av antall unge som har havner på uføretrygd. Årsakene kan være mange, men en grunn kan være at flere unge i dag sliter med psykiske problemer, som depresjon og angst. Dette er alvorlig og en problemstilling som vi i Høyre har tatt og tar på alvor.

Høyre har lenge sett viktigheten av å inkludere unge mennesker i arbeidslivet, uavhengig om de har en ytelse har fra NAV eller annet oppfølgingsbehov. Høyre har gjort noe med dette utenforskapet de siste 8 årene. Det har vært en storsatsning fra oss å utdanne og ansatte jobbspesialister i NAV som jobber nettopp med de unge med rus og psykiske lidelser og de unge som står langt unna arbeidslivet for å forebygge utenforskapet. Resultatene fra satsingen viser at mange unge får god hjelp.

Moflag skriver videre at regjeringen har skrotet det «usosiale karensåret» for folk på ytelsen arbeidsavklaringspenger og at folk blir ikke friskere av fattigdom, men påpeker samtidig at arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom. Det siste er vi i Høyre helt enig med Moflag i. Målet må være at det fokuseres på det positive ved å være økonomisk selvhjulpen, slik at vi kan forebygge fattigdom og utenforskap for alle.Dette vil igjen gi et liv med økonomisk frihet og muligheten til å forsørge seg selv.

I Ås Høyre ønsker vi å gjøre noe med utenforskapet og foreslo i budsjettbehandlingen i 2021 at Ås kommune bør delta i dette viktige inkluderingsarbeidet ved å inngå et enda tettere samarbeidet med NAV for å hjelpe de med hull i CVen. Dersom fellesskapet ikke klarer å inkludere disse menneskene på en god måte, går vi glipp av alt de kan bidra med i samfunnet av kunnskap, ferdigheter og verdier. Dette forslaget stemte ikke AP for.

I dag står 250000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid, samtidig som det er over 70000 ledige stillinger. Bedrifter trenger arbeidskraft, men har fått det vanskeligere med å få tak i kompetansen de trenger. Moflag har tidligere uttalt at det for AP handler arbeidslinja, om å hjelpe folk inn i arbeid og gi den oppfølgingen som faktisk fungerer.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år rammer nettopp de som er arbeidsføre og de som mottatt dagpenger. Regjeringen ønsker å redusere opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år. Å kutte i denne stønaden er ensbetydende med systematisk marginalisering og varig utenforskap. Prisen for dette er det den enkelte og samfunnet som må betale. For Høyre er det viktig at vi legger til rette for å få folk i jobb, og ikke det motsatte noe tydelig regjeringen gjør nå.

Regjeringen har gjort det vanskeligere å hjelpe de arbeidsføre ut i arbeid, da det er kuttet drastisk i tiltaks virkemidlene i NAV, som tiltakspenger og lønnstilskudd som er et viktig virkemiddel og gulrot til arbeidsgiver. Spørsmålet fra Høyre er hvordan skal man hjelpe de arbeidsføre som står utenfor arbeid inn i arbeidslivet, når tiltakene som skal bidra til å få vanlige folk i arbeid ikke lenger er der?

Rubina Rikheim, Medlem av hovedutvalget for helse- og sosial, Ås