36 sykehjemsplasser legges ned i Nordre Follo kommune – en rasering av velferden

TRANGE TIDER: Konstituert rådmann Jane Short Aurlien la frem dystre tall forleden dag, og innsender er bekymret for situasjonen.

TRANGE TIDER: Konstituert rådmann Jane Short Aurlien la frem dystre tall forleden dag, og innsender er bekymret for situasjonen.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mandag 26.oktober 2020 leser vi i ØB at konstituert rådmann Jane Short Aurlien foreslår å redusere inntil 45 årsverk i nyetablerte Nordre Follo kommune med det resultat at 36 sykehjemsplasser legges ned. «Alt i alt har Nordre Follo kommune flere sykehjemsplasser enn gjennomsnittet i Norge.»uttaler kommunalsjef Marit Kronborg. Det er en av begrunnelsene for å rasere pleie- og omsorgssektoren i kommunen.

Hun lover å gå «i dialog med brukerne og deres pårørende, og gjør det vi kan for å finne gode løsninger for beboerne.» Disse brukeren av tjenestene det her er snakk om har liten eller ingen evne til dialog om kommuneøkonomien, og de pårørende er som regel utslitte og har nok med å ha omsorg for sine. Hva med kontakten med de ansatte og deres organisasjoner? Har de fått uttale seg i denne prosessen? Har kommunalsjefen egentlig kjennskap til forholdene på gulvet innen sin egen sektor? Meg bekjent er det fra før store utfordringer i pleie- og omsorgsektoren i kommunen. Det er et alt for høyt sykefravær, det er mye bruk av overtid/merarbeid, det er mangel på kompetanse og det er svært krevende og syke mennesker som innehar disse sårt tiltrengte plassene.

I årene fremover vil det bli flere eldre, og med økende aldre vil sykehjemsbeboerne ha flere og mer sammensatte lidelser. Behandling og pleie av disse vil ikke foregå på sykehus, men i primærhelsetjenesten. Det vil dermed bli økt behov for sykehjemsplasser med økt kompetanse blant personalet, ikke færre plasser.

Bak rådmannens forslaget ligger en filosofi om at innbyggerne i Nordre Follo skal bo hjemme så lenge som det er praktisk mulig. Kommunalsjef Kronborg «bedyrer at det vil være sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet er der.» Hvordan kan hun love dette i fremtiden, med 36 færre sykehjemsplasser, når eldre mennesker med sviktende helse på 85-90 år i dag ikke får sykehjemsplass når de selv og pårørende ønsker det? Har egentlig Kronborg bakkekontakt?

Ordfører Hanne Opdan sitter på sidelinjen og følger godt med og uttaler: «Det gjør dypt inntrykk på meg å høre hvor stor omstilling mange tjenesteområder må gjennom de kommende årene. Mine tanker går til dem som rammes av omstillingskravene og at kommunens tjenestetilbud er under press.» På meg gjør det inntrykk at en Arbeiderpartiordfører uttaler seg så passivt.

Disse tre damene som uttaler seg i ØB, alle med stor makt og innflytelse, har som eneste forslag på utfordringene de kommende årene å rasere pleie- og omsorgssektoren i kommunen med å kutte hele 83,4 millioner kroner sektorens budsjett neste år. Jeg vet godt at kommuneøkonomien i Norge er stram. Det er sterke krefter som ønsker at den skal strammes inn ytterligere. Samtidig er det mye privat rikdom og velferd i vårt land, ikke minst blant en stor andel av innbyggerne i Nordre Follo kommune. Merkelig at ingen har sett dette.

Var dette et ønsket resultat av sammenslåingen av kommunene Ski og Oppegård? Hvor er det blitt av de fine ordene nå, Arbeiderpartiordfører Hanne Opdan?

«I dag må altfor mange vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene. Derfor vil vi ha klare mål for kvalitet, en mer målrettet finansiering og et betydelig statlig bidrag for å ruste opp tilbudet til eldre over hele landet. Ansatte som skal gi hjelp og omsorg, må ha tid nok. I tillegg trenger vi en sterk kommuneøkonomi slik at det kan skapes gode lokale tilbud og en egen satsning på velferdsteknologi. Fremover må kommunene ha tilstrekkelig bemanning, mer variert kompetanse og bedre organisering av tjenestene.» (utdrag fra Aps partiprogram)

Jeg venter med spenning på hvordan politikerne i kommunen møter denne utfordringen. Hva vil Fremskrittspartiet si? De ynder å være talsperson for de elder og syke:

«De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Det er fortsatt behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og styrke den lovbestemte retten til sykehjemsplass for eldre pleietrengende når de har behov for det. Det må opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes.» (fra FrPs nettside)

Høyre kan vel neppe sies å ha eldreomsorg som sitt viktigste satsningsområde, i alle fall ikke når man leter i deres partiprogram. Men de har som målsetting å:

«Eldre på sykehjem få minst én time med aktivitet hver dag basert på egne interesser»….vil «fortsette å gi tilskudd til både rehabilitering og bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger» og vil «få bedre kunnskap om hva som virker i eldreomsorgen. Det vet vi for lite om i dag.» (fra Høyers nettside)

I praksis ser det ut til at det er viktigere for politikerne å gi skattelette/beholde dagens skattenivå enn å bevare eksisterende velferdsgoder. Det er nemlig et viktig velferdsgode å få en sykehjemsplass når man blir gammel, helsa svikter og ute av stand til å ivareta seg selv. Hvilke konsekvenser rådmannens budsjettforslag for 2021 får, gjenstår å se. Som ØB skriver: «Politikerne har siste ordet.»

Kirsten Nesgård, Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken