Bygg ny Åsgård skole nå

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Ås kommunestyre 20. juni, 2018 ble det vedtatt at nye Åsgård skole skulle stå ferdig til skoleåret 2022-2023, men i Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 blir det foreslått at bygging av ny Åsgård skole utsettes på ubestemt tid. Det foreslås i stedet at 5.-7.trinn flyttes til Modulskolen ved Ås stadion, mens 1.-4.trinn blir på Åsgård skole. Alternativt foreslår Rådmannen at 1.-5.trinn blir på Åsgård skole, mens 6.-7.trinn flyttes til nye Rustad skole. Dette reagerer vi sterkt på. Vi anser begge disse forslagene som svært uheldige for både elevenes læringsmiljø og for de ansattes arbeidsmiljø.

For elevene vil en deling av skolen få store negative konsekvenser. Vi mener at Rådmannens forslag vil forringe elevenes læringsmiljø.

På Åsgård skole arbeides det systematisk for å fremme elevenes helse, trivsel og læring i et felles læringsmiljø. Skolen har gjennom mange år skåret godt på Elevundersøkelsen.

Eksempler på hvordan Åsgård skole arbeider med læringsmiljøet i dag:

 • Fadderordningen vår vil forvitre. I dag er det slik at 5. trinn er faddere for 1. trinn, 6. trinn for 2. trinn og 7. trinn for 3. trinn. Trinnene følger hverandre gjennom 3 år, og har mange felles aktiviteter hvert skoleår. Allerede på våren før skolestart blir de nye 1. trinnselevene kjent med fadderne sine og har aktiviteter sammen med dem. Dette skaper trygghet for de yngste, og de eldste elevene får mulighet til å vise omsorg og empati, både i friminutt og i mer organiserte aktiviteter.
 • Aldersblandede dager med ulike faglige og sosiale temaer der elevene er satt sammen i grupper på tvers av trinn, vil få en svært redusert kvalitet. Slik det er nå, har de eldste elevene mye ansvar for de yngste. Dette vokser de eldste elevene på, og de yngste elevene blir bedre kjent, og trygge på de eldste elevene. De eldste elevene får muligheten til å være gode rollemodeller for de yngste og utvise omsorg, som igjen gir trygghet.
 • Skolen har trivselslederordning. Den innebærer at elever fra 4. – 7. trinn organiserer aktiviteter i storefri. I tillegg har de et ekstra ansvar for å ta seg av elever som de ser er passive eller ikke har noen å leke/være sammen med. For å bli trivselsleder må de søke skriftlig, og de blir sendt på kurs for å få opplæring. Dette er en populær ordning som fungerer svært bra. En fra personalet har ansvar for å følge opp trivselslederne, og har jevnlige møter med dem. Vi kan ikke se hvordan denne ordningen kan fortsette hvis skolen deles i to.
 • Forrige skoleår ble Åsgård skole en av Unicefs to rettighetsskoler i Norge. Dette innebærer at vi jobber mye med fokus på Barnekonvensjonen, både blant elevene og i personalet. Vi har også aldersblandede dager med fokus på Barnas rettigheter. Skolen har et eget rettighetsråd der det har blitt valgt inn representanter fra 2. – 7. trinn. De har jevnlige møter, og planlegger aktiviteter for hele skolen. Rettighetsrådet ledes av en rettighetskoordinator, som er en av skolens pedagoger. Å fortsette som rettighetsskole vil bli svært vanskelig hvis skolen deles i to.
 • Vi har et godt fungerende elevråd på skolen. Der sitter det elever fra 2. – 7. trinn som jobber for et godt skolemiljø, og som arrangerer f.eks. sosiale aktiviteter og elevkafèer. Elevrådsrepresentantene informerer om arbeidet sitt på trinnene, og tar med innspill fra trinnene tilbake til elevene. Mulighetene for opplæring i demokratisk deltakelse vil bli forringet om skolen deles i to.
 • Åsgård har i dag både sosiallærer og helsesøster som samarbeider tett. Disse er i dag tilgjengelige for elevene i det daglige, og de holder kurs for uliketrinn og grupper av elever. Om skolen deles i to vil tilgjengeligheten til disse bli sterkt redusert, og elevene mister et sårt tiltrengt tilbud.
 • Åsgård skole har nettopp blitt sertifisert som en dysleksivennlig skole. Vi jobber tett sammen i personalet med felles skolering for å kunne følge opp flest mulig elever på en best mulig måte i arbeidet med lesing og skriving. Lese- og skrivesvake elever og elever med dysleksi får i dag tilbud om felles touch-kurs (lære å skrive raskt på tastatur) fire økter i uka på tvers av trinn.
 • For å beholde sertifiseringen må personalet hele tiden være i prosess for å jobbe med kriteriene som skal oppfylles. Dette arbeidet vil vanskeliggjøres hvis vi blir delt.
 • Noen elever fra 5.-7.trinn hospiterer på lavere trinn som en del av et tilpasset læringsmiljø. Vi ser at disse elevene blomstrer og opplever mestring og økt egenverdi ved de oppgavene de får med elever på lavere trinn.
 • Fagmiljøet vårt og utnyttingen av kompetansen vår vil bli sterkt berørt ved en deling av skolen
 • Åsgård skole har gjennom mange år bygget opp en god organisasjonskultur med tanke på lærende nettverk, felles vurdering og delingskultur. Hvis Åsgård skole deles, vil den gode samarbeids- og delingskulturen på skolen forvitre. Samarbeidet om innføringen av nye læreplaner forutsetter et tett og godt samarbeid på tvers av trinn i profesjonsfellesskapet. Læreplanene skal innføres fra august 2020. Skoleåret 2019/2020 skal personalet i fellesskap forberede innføringen.
 • Spesialundervisningen blir vanskelig å gjennomføre da spesialpedagogene underviser elever fra både småskoletrinnet og mellomtrinnet. Spesialpedagogene veileder lærere på mange trinn.
 • Leseveileder holder lesekurs for både elever på småskoletrinnet og mellomtrinnet og veileder lærere på alle trinn.
 • Vi utnytter enkeltlæreres kompetanse på tvers av trinn. Dette blir vanskelig om vi deles.
 • På fellesmøtene våre jobber vi bl.a. i faggrupper på tvers av trinn. Dette tilfører utviklingsarbeidet vårt flere dimensjoner enn bare ren trinnvis jobbing, og lærerne får økt kompetansen sin.
 • På Åsgård skole bruker vi hverandre som vikarer. Fordelen med dette er at elevene alltid har kvalifiserte lærere, og vi har godt med ressurser når det er lite fravær i personalet. Vi vikarierer for hverandre på tvers av trinn. Hvis vi deles, blir det mindre fleksibilitet i denne ordningen.
 • Skolens assistenter og fagarbeidere får en vanskelig arbeidssituasjon da flere arbeider på mellomtrinnet på dagtid, og på SFO (1.-4.trinn) på ettermiddagen.
 • Veiledning av nyutdannede lærere foregår ofte på tvers av trinn.

Har forståelse

Vi har forståelse for at politikerne må gjøre vanskelige prioriteringer, og ta krevende beslutninger. Vi vet befolkningsveksten til Ås kommune er inne i en periode der prognoser tilsier at forventet vekst uteblir, men vi vet at den kommer med utstrakt bygging av nye boliger framover. Åsgård skolekrets berører veldig mange barn i Ås kommune, både nå og i framtiden. Elevene ved Åsgård skole vil bli fratatt et godt helhetlig og felles læringsmiljø på ubestemt tid hvis forslaget om deling av skolen vedtas. Ønsker politikerne virkelig dette?

Barna er Ås kommunes framtid. Vi ønsker politikere som setter barn og utdanning i høysetet. Vi ber politikerne om å opprettholde vedtaket fra kommunestyret 20. juni 2018 om bygging av ny Åsgård skole.

Kirsti Madsen (Arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Åsgård skole) og Ingun Kjøstolfsen Vara arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Åsgård skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken