Løsningene på vår tids miljøutfordringer må finnes i EU. For mens mange utfordringer kan løses i kommunestyrene i Follo er dette en utfordring vi ikke kan håndtere alene. Takket være EUs bindende klimamål må alle EUs medlemsland bidra, og risikere kraftige bøter hvis de ikke gjør sin del. Allerede nå kan man se effekten av dette.

Vi i Europeisk Ungdom markerer i april «Grønn måned» for å sette fokus på EUs klimapolitikk.


EU nådde målet om å redusere totale utslipp med 20% innen 2020 allerede i 2015 og har nå redusert med over 23% av 1990-nivåene. Målet er nå å doble dette til 40% innen 2030. I samme periode har Norge mislyktes med å nå sine egne mål og økte utslippene med 3%.

Internasjonalt samarbeid er også viktig for å sikre bedre ressursutnyttelse. Mens Follo på sin side nå er i god gang med sortering av matavfall, setter EU en enda mer ambisiøs dagsorden. Det er nå satt nye målsetninger, som bl.a. 65% reduksjon av husholdningsavfall innen 2030 og obligatorisk sortering av matavfall i hele EU. EUs forslag om en harmonisering av utregningsmetoder for gjenvinning og felles-europeisk merking av resirkulerte produkter er positivt.

EU lanserte i januar verdens mest ambisiøse plaststrategi for å redusere plastavfall og øke gjenvinningsgraden av husholdningsavfall til 65% og av innpakkningsbelegg til 75% innen 2030. I år vil også Kommisjonen annonsere strengere krav for kjemikalier, en forsterket bioøkonomistrategi og en plan for å beskytte bier i hele Europa.

Vi trenger samarbeid for å løse de store internasjonale utfordringene, så hvorfor ikke starte her i Europa? Norge kan ikke løse klimakrisen alene, men når 28 land står sammen kan vi få til mye.

Problemet for Norge i dag at vi er halvt inne og halvt ute av dette samarbeidet, uten noen reell innflytelse når avgjørelsene tas. For å ha håp om en effekt for klimaet så må vi jobbe sammen. Derfor sier vi Kloden trenger EU.