Gå til sidens hovedinnhold

«Hva vil egentlig Venstre med nasjonalpark, når alt skal være som i dag?»

Artikkelen er over 5 år gammel

Dårlig bruk av penger, mener Enebakk Høyres Tonje Anderson Olsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre og Østmarkas venner driver et hardkjør for å omgjøre deler av Østmarka til nasjonalpark.

Noen partier liker økt byråkrati og er mindre opptatt av hva Norge bør bruke penger på. Venstre har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 10 millioner som skal dekke en utredning av nasjonalpark i en liten del av Østmarka. Dette skal Venstre kjempe for i forhandlingene med regjeringen, og er viktig for å få i land et budsjettforlik, ifølge kommunestyrerepresentant for Venstre og leder i Østmarkas venner Johan Ellingsen, i Enebakk Avis 3.11.16 (papirutgaven).

Denne gangen er forslaget barbert ned til kun å gjelde Oslo kommunes areal i Oslos ytterkant og Enebakk kommune. Fra å omfatte arealer i fem kommuner, er nå forslaget skalert ned til arealer i to kommuner. I følge tidligere uttalelser fra Ellingsen og Østmarkas venner ønsker de at alt skal være som i dag, men at det ikke skal utøves skogsdrift, lages nye skogsbilveier eller komme kraftledninger.

Østmarka har to naturreservater, noe som er flott. I resten av Østmarka er det markaloven som gjelder. Markaloven dekker de behovene vi har for miljøvern, friluftsliv, folkehelse, skogbruk, vedlikehold av skogsbilveier og stier. Enebakk Høyre mener at kommunene tar ansvaret for Markaloven på alvor og at det har vært svært få konflikter etter innføringen av loven i 2009.

Markaloven er til for vern og bruk

I motsetning til andre norske nasjonalparker som ikke har hatt noe annet vern, så har vi allerede markaloven som er unik for hovedstadsområdet. Bør vi da bruke mangfoldige millioner på enda et forvaltningsnivå innenfor Østmarka? Enebakk Høyre mener at markaloven dekker de behovene kommunene rundt Østmarka har i forhold til vårt ansvar for vern av naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Markaloven har følgende formål:

«..loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.».

Les mer om saken:

Tre ulike verneregimer gir økt byråkrati og økte kostnader

V, Ap, Sv og MDG har lagt frem forslag om nasjonalpark i Østmarka til Stortinget. Får de gjennomslag, vil Østmarka ha et nasjonalparkstyre med sekretariat, Markaråd med sekretariat, samt Fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet. Enebakk Høyre mener at dette skaper mer unødvendig byråkrati, og at Markarådet, kommunene og fylkesmannen ivaretar vernet på en god måte i dag.

Dersom det er behov for justeringer i forhold til naturmangfoldloven vil det være bedre å justere markaloven med tilhørende forskrifter, enn å få enda et nytt forvaltningsnivå i Østmarka. Markaloven gir Kongen, dvs. regjeringen, adgang til å vedta vern av enkelte områder

«…som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet.».

Sperrer Markaloven for Enebakks grønne profil?

I Østlandets Blad 4.11.16 ramser Ellingsen opp en haug med flotte ting man kan gjøre i Marka, dersom alle bare forstår at den bør bli vernet som nasjonalpark. Han skriver ikke med et ord at alle disse flotte mulighetene for både vern og friluftsliv ligger der allerede. Markaloven er unik, og det er ingen ting i veien for å skape turistarbeidsplasser, et Markasenter med utstillinger og øke Enebakks grønne profil.

Ellingsen skriver at han ikke frykter ytterligere restriksjoner for veiene og hyttene ved Rausjø og Vangen skistue. Hva vil egentlig Venstre med Nasjonalpark, når alt skal være som i dag? Hvor strengt vernet faktisk kan bli, er ikke opp til Ellingsen og Venstre å bestemme – det blir opp til et nasjonalparkstyre og miljødirektoratet som er klageinstans i forhold til søknader om dispensasjoner. Enebakk Høyre mener kommunene rundt Østmarka fint kan profilere området med det vernet vi har i dag.

Ikke lenge siden Enebakk takket nei til utredning

Da 4 av 5 kommuner takket nei til utredning i 2013, sa daværende miljøvernminister Solhjell (Sv), at det ikke ville være noe poeng i gå videre med saken hvis arealene ble kuttet ned i forhold til forslaget som den gang ble fremmet av Østmarkas venner. Siden den gang har vernefolket jobbet hardt både mot Storting, regjering, fylkesmann og lokalpolitikerne. I forslaget til Stortinget mener forslagsstillere fra Venstre, Ap, Sv og MDG at det foreslåtte området er det siste inngrepsfrie naturområdet på Østlandet, og at markaloven ikke sikrer naturkvalitetene godt nok.

Ellingsen viser til at Oslo kommune ikke ønsker å drive tømmerdrift i den foreslåtte delen av Østmarka. Enebakk Høyre mener at det er positivt at Oslo velger å la skogen være i fred. Da kan politikerne i Oslo gjøre det samme som Enebakks politikere allerede har gjort; vedta at deler av kommuneskogen vernes for skogsdrift.

Driver Fylkesmannen politisk lobbyvirksomhet?

Fylkesmannen har i høst invitert og betalt for administrasjoner og politikere i kommunene rundt Østmarka på tur til Sverige, for at de skal få se hvor flott det er med nasjonalpark. I denne parken forbyr de fisking, å gå på tur med hund uten bånd, telting tillates kun på anviste plasser, gruppeaktiviteter skal godkjennes av nasjonalparkstyret, sykling og ridning begrenses m.m. Ordfører Øystein Slette (Ap) sa før valget til Romerikes Blad 14.7.15, at han stod bak vedtaket kommunestyret gjorde i 2013. Etter denne turen har han ombestemt seg, og har uttrykt at han nå er positiv til en utredning. Så da får vi se hva Ap gjør når saken kommer opp til behandling.

Er det vanlig for kommuner å behandle saker som ikke gjelder deres egne arealer?

Ellingsen (V) viser til at kommunene rundt oss nå har snudd, og er positive til en nasjonalpark som vil ligge helt i Oslos ytterkant og i Enebakk kommune. Hvorfor har randkommunene som sa nei sist gang, behandlet nasjonalparksaken på nytt, når de ikke lenger omfattes av forslaget? For Enebakk Høyre er det noe som skurrer når politikerne snur, når vernet ikke lenger omfatter deres egen kommune, men midt i nærskogen til innbyggerne i Enebakk.

Oslo og Ski vil verne sine kommuneskoger

Ellingsen viser til at Oslo kommune ikke lenger ønsker å drive hogst i dette området, da de mener skogen er viktigere for folkehelsen enn tømmerinntekten. Det er fint at Oslo og Ski velger å la skogen stå. Men, hva står vi igjen med da? Moderne høyspentledninger legges nå vanligvis i bakken langs veitraseer og nye skogsbilveier er det ikke behov for når tømmer ikke skal ut av skogen. Da har Venstre og Østmarkas venner oppnådd det de ønsker. Enebakk Høyre mener derfor at vi kan fortsette å forholde oss til markaloven og Markarådet, som er et ombudorgan som fremmer Markalovens formål om å tilrettelegge for vern, friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

La Oslo kommune bruke ressurser på en utredning som vedkommer deres eiendom. Enebakks skoger er vernet av markaloven. La staten heller bruke verdifulle ressurser på vern av natur i områder som ikke allerede har et tilfredsstillende vern.

 

Kommentarer til denne saken