Ingen grunn til frykt

Av

Forslaget står seg politifaglig, skriver politimester Steven Hasseldal.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Debattinnlegg:Fredag forrige uke la jeg frem mitt forslag til hvordan den lokale strukturen i Øst politidistrikt kan organiseres. Østlandets Blads artikkel «Politistasjonsdistrikt Ski legges til Sarpsborg» publisert mandag 17. oktober er noe unyansert og jeg vil her forsøke å klargjøre saken.

Ordførerne i styringsgruppen har utfordret meg på å være konkret i forhold til hva som blir effektene av endringene. De største effektene er først og fremst på kvalitet. Vi blir bedre i stand til å håndtere alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, kriminalitet i det digitale rom og at vi skal ferdigstille med arbeid på stedet.

Dessuten vil vi utnytte ressursene bedre gjennom at mindre går bort til administrasjon, ledelse og koordinering. Noen ordførere er bekymret for lokalkunnskapen og for det forebyggende arbeidet. Jeg forplikter meg dersom dette forslaget går igjennom, til å øke antallet forebyggere til 1 per 10.000 innbyggere i distriktet.

Dette vil være en dobling fra dagens nivå og representere et taktskifte som vil gjøre det mulig for oss å levere god forebyggende tjeneste, tett på innbyggerne og i godt samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere. Politikontakten og nærpolitipatruljene skal ivareta vår kontaktflate og lokalkunnskap opp mot den enkelte kommune.

Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt.

Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt. Foto:

Fortsatt politistasjonssjef i Ski

Arbeidsgruppen for lokal struktur foreslo i sitt forslag tre geografiske enheter og åtte lokasjoner. I mitt forslag, som nå er sendt på høring til kommuner og fagforeninger, foreslår jeg to geografiske enheter (nord og sør) med til sammen 11 fullverdige politistasjons- eller lensmannsdistrikter. Bakgrunnen for at jeg har foreslått kun to driftsenheter er at det vil gi mindre administrasjon, færre ledere, bedre koordinering og fleksibel bruk av ressursene.

De fremtidige politistasjon- og lensmannsdistriktene er et annet navn for tjenesteenheter. Alle de 11 lokasjonene vil for øvrig ha en stedlig leder, tilsvarende dagens politistasjonssjef. Det ville man ikke ha hatt med arbeidsgruppens forslag. I klartekst betyr det at Ski politistasjonsdistrikt i fremtiden, vil ha, som i dag, en politistasjonssjef.

Flere tjenesteenheter kan samles under en felles geografisk driftsenhetsleder som selv leder en tjenesteenhet. Den geografiske driftsenheten vil ha ansvar for polititjenesten innenfor sitt geografiske område. Unntaket er de oppgavene som krever særlig spisskompetanse og som legges til en fellesenhet.

Les mer om Follo-politiet:

De to geografiske driftsenhetene jeg foreslår (nord og sør), har det overordnede ansvaret for å koordinere ressursene ved de underlagte politistasjons- og lensmannsdistriktene, og særlig et ansvar for å ivareta de administrative oppgavene til disse enhetene. Lederen av driftsenheten har budsjett-, resultat- og personalansvar.

Det er ikke tenkt bygget opp store staber til de geografiske enhetene.

Tar i bruk hele øst

Politidirektøren har signalisert at hele politidistriktet skal tas i bruk. Ved mitt forslag får Ski det administrative hovedsetet med en rekke fellesfunksjoner, mens Skedsmo og Sarpsborg får den geografiske driftsenhetslederen. Alle de tre «gamle» hovedsetene blir med dette forslaget tilgodesett med funksjoner.

Forslaget mener jeg står seg både politifaglig og fordelingsmessig ut fra vi skal ha attraktive/interessante arbeidsoppgaver i hele distriktet. De oppgavene som blir felles i den geografiske enheten, kan legges uavhengig av hvor lederen sitter.

Politihuset i Ski vil fortsatt inneholde politidistriktets øverste ledelse, den fremtidige operasjonssentralen for hele Øst politidistrikt som vil styre politidistriktets operative ressurser 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året og trolig flere andre fellesfunksjoner. Ski politistasjonsdistrikt skal fortsatt sørge for tjenester til publikum som i dag og vil også i fremtiden ha god kontakt med samarbeidende aktører. Det at Ski ikke blir styrket blir upresist.

Faktum er at Follo allerede har vært gjennom mange av de endringene man nå gjør i Romerike og Østfold. Derfor er det ikke aktuelt med noen ytterligere sammenslåing i Ski. Dette må ikke sammenblandes med bemanningsplanen og ressurssetting i det nye distriktet. Hvordan vi skal bemanne den enkelte enhet er vi ikke enda ikke klare til å si noe om. Vi har et eget arbeid på det. Oppsummert skal Ski fortsatt ha en politistasjon, som ledes av politistasjonssjef, i tillegg til hovedsetet for Øst politidistrikt med blant andre øverste ledelse og operasjonssentral.

Uavhengig av hvor mange geografiske driftsenheter vi til slutt ender på, vil nødvendigvis noen funksjoner lokaliseres færre steder, men kommunene i Follo har ingen grunn til å frykte for tilbudet.

 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags