Motstanden fra Aksjonsgruppen ”Bevar Kroer skole”, fra foreldre, barn som går der, og lokalsamfunnets kamp mot å legge ned skolen, er vel kjent. Deres forståelse for betydningen for hele Kroer som en levende grend, er også dokumentert.

Uansvarlig saksbehandling

Jeg vil som lokalpolitiker bare nevne litt om rådmannens uforsvarlige saksbehandling. Da Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) behandlet saken, måtte utvalget derfor tillyse et nytt møte for mer informasjon om bl.a. befolkningsprognoser, økonomiske besparelser, hva en nedlagt skole eventuelt skal brukes til og vurderinger på elever med særskilte behov.

I forbindelse med en interpellasjon i kommunestyret i ettertid om rollefordelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen, kom det fram at administrasjonen bl.a. skal ”legge fram alle relevante fakta i saken og tilrettelegge for helhetlig politisk styring, og veilede folkevalgte om de faktiske og formelle forhold”.

Dette mangler fortsatt!

Løfte

I sitt svar på interpellasjonen lovet ordføreren at han vil ta initiativ til at utvalgslederne heretter i større grad gis mulighet til å vurdere saksframstillingene fra rådmannen før utvalgsmøtene.

I Ås kommunes Etiske retningslinjer står det bl.a.: ”Ås kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet”.

Ved oppfølgingen i kommunestyret er behandling og vedtak i hovedutvalgene viktig. Derfor bør HOK gis honnør for sin reaksjon på rådmannens uforsvarlige saksbehandling. I en så viktig sak for et helt lokalsamfunn, som Kroer skole er, forventes det redelighet.