Frogn kan sammen med Ås, Nesodden og Vestby etablere en ny kommune som kan sikre tjenestetilbudet til innbyggerne, legge til rette for nye arbeidsplasser og drive en arealpolitikk som ivaretar gode bomiljøer i våre kommuner. Det blir færre rådmenn og sjefer på rådhuset, og de frigjorte ressursene kan gi mer trygg voksenkontakt for ungene våre, og sikre varme hender til våre eldre.

Folk vil fortsatt bo i Drøbak eller Skaubygda, på Fjellstrand, Nordby, Ås eller Tangen. Kommunale tjenester vil tilbys der folk bor, og folk vil fortsatt ha tilknytning til idrettslag og foreninger i sitt nærområde. Det er frivillighet, familie, foreningsliv og folk du kjenner som utgjør lokalsamfunnene, ikke hvordan offentlig administrasjon organiseres.

En ny kommune handler mest om det du som innbygger ikke ser til hverdags. Politiske prosesser, administrasjonen på rådhusene, økonomistyring og arbeidet med utvikling av tjenestene. I praksis er det allerede et omfattende samarbeid administrativt mellom kommunene, felles politiske organer vil sikre bedre folkevalgt styring med samarbeidet. Sterkere fagmiljøer og bedre politisk oversikt vil du merke gjennom gode tjenester og god samfunnsplanlegging.

For samfunnsplanleggingen er ikke så god som den kunne vært. Sykkelveien mellom Ås og Drøbak hadde aldri stoppet en drøy kilometer fra bygrensen i Drøbak hvis ikke kommunegrensen hadde gått et tilfeldig sted mellom jordene i vårt felles kulturlandskap. Det hadde nok heller ikke blitt nei til tilkobling av Dal/Brevik til vann- og avløpsnettet et steinkast unna på den andre siden av Bunnefjorden, hvis det hadde vært samme kommune.

Nå er Frogn reguleringsmyndighet for å etablere ny adkomstvei til Nesodden fra rv 23. Både dette og forvaltningen av våre felles grøntområder i overgangen mellom kommunene burde vi gjort i fellesskap. Styrking av kollektivnettet på fjorden jobbes det med på Nesodden i samarbeid med andre fjordkommuner, uten at Drøbak er tenkt koblet på i denne omgang.

Vinterbro i Ås er viktigste handelssentrum for mange i Frogn og Nesodden. Ungene våre går på videregående på tvers av kommunegrensene og har behov for bedre forbindelse for å kunne delta på aktiviteter etter skoletid. Samordning av skoletilbudet kunne gjort det mulig for ungene på Digerud å gå på skole sammen med naboungene på Fagerstrand som de kjenner fra barnehagen.

Skal vi la mulighetene gå fra oss, eller skal vi gripe anledningen?