«Vi har ganske lenge opplevd et Ski sentrum i kaos»

KAOSKILDE: Omleggingen av kjøremønsteret for biler i Nordbyveien er én av to kilder til kaoset i Ski sentrum, skriver Per Halvor Vale.

KAOSKILDE: Omleggingen av kjøremønsteret for biler i Nordbyveien er én av to kilder til kaoset i Ski sentrum, skriver Per Halvor Vale. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er to årsaker til kaoset i Ski sentrum, skriver Per Halvor Vale.

DEL

MeningerVi har ganske lenge opplevd et Ski sentrum i kaos. Hovedårsaken er byggingen av den nye jernbanebroen – som er en følge av den nye Follobanen – samt omleggingen av kjøremønsteret for biler i Nordbyveien. På lengre sikt vil imidlertid Follobanen gi Ski og området nye, positive muligheter. Disse muligheter er først og fremst knyttet til den kortere reisetid til Oslo som vil gjøre Ski mer attraktivt som boområdet for stor – #8212;Oslos befolkning, men også for næringslivslokalisering. Dette er forhold som vil gi vekst og utvikling, men også utfordringer for å unngå vekstens problemer.

Der er to områder som kommunestyret har vedtatt en områdeplanregulering for og som til sammen vil utgjøre den nye Skibyen. Det ene området er Ski gamle stasjonsområde avgrenset av Kirkeveien, Sanderveien og Jernbaneveien. Det andre er området langs Vestveien og består av Magasinleiren, Finstadbekken og Villengen. Begge områder skal ha høy arealutnyttelsesgrad og få en bymessig karakter. Bydelen Ski Vest skal inneholde arbeidsplasser, institusjoner, boliger og det vil naturlig komme noe privat tjenestetilbud.

Lite klarsynt av kommunen

Det er Bydel sentrum som har potensial til å bli den levende bydelen med butikker, kafeer, restauranter, kino, konserter, teater/revyer og andre kulturtilbud. Da er det lite klarsynt at kommunen har sagt ja til å plassere det nye gymnaset i denne bydelen; en bygning som er stengt etter kl. 16.00 om ettermiddagen og er en død institusjon hele helgen (det burde selvfølgelig vært plassert boliger eller annet der som er forenlig med målet om å få en levende bydel).

I de foreliggende dokumenter er det vanskelig å finne presise tanker om en funksjonell arbeidsdeling og utveksling av varer/tjenester mellom disse bydelene. Skal en forflytte seg mellom Ski Vest og sentrumsområdet langs det skisserte veinettet kan en følge Vestveien-Åsveien-og så passere gjennom undergangen på Østre linje, eller følge Vestveien-Nordbyveien-og komme over jernbanebroen (med bil må en videre opp Kirkeveien og ned Sanderveien). PR i dag er det flaskehalser og kø for bilen i rushtiden på disse veiene, blant annet gjelder dette Ås-veien. Det som i praksis gjør det mulig for gående og syklende å bevege seg fra den ene bydelen til den andre er at det skal komme en gangforbindelse under togplattformene (som vel også kan brukes av syklistene?). For å få et godt fungerende bysentrum må en imidlertid ha stor utveksling mellom bydelene som krever mange krysningspunkter for gående og syklende.

Må være muligheter for å utvide

Skal Ski sentrum i fremtiden bli det vi håper på ...#8230; ...#8230; levende by med butikker, restauranter, kafeer, et mangfold av kulturtilbud og grønne tumleområder for gående/syklende, må sentrum gis ekspansjonsmuligheter. Området Kirkeveien, Sanderveien, Jernbaneveien er trangt og utgjør et svært begrenset område med tanke på sentrumsfunksjoner for en befolkning på opptil 50 000 mennesker. En annen viktig forutsetning for å skape trivsel for dem som bruker det nye sentrum, er at området blir beskyttet mot unødvendig biltrafikk, dvs. trafikk som ikke har Ski sentrum som mål. Måten å gi slik beskyttelse på er å ha en ringvei rundt sentrum som leder unna gjennomgangstrafikken. Med tanke på fremtiden trenger Ski en ringvei som særlig tar seg av slik trafikk fra/til Kråkstad, Skotbu, Tomter, Kroer, Ås, og fra/til øst Gjedsjø og Siggerud.

På møtet i Ski pensjonistakademi bekreftet ordføreren det en kan lese i dokumentene som beskriver områdereguleringen, Sandervegen skal være den sør-østlige delen av en slik tenkt ringvei. Et argument som ble brukt på møtet var at dette i dag er en fylkesvei, og at fylket/regionen har planer om å ruste opp veien til en moderne vei med bredde 20 meter (dog ikke kollektivgatestandard), men som vil gi gående og syklende mer beskyttelse enn i dag. Et annet argument er vel også at veien allerede eksisterer og at en slipper å beslaglegge nye arealer – som kanskje vil være dyrket mark.

Likevel, dette er ikke gode nok argumenter:

  • Området langs/rundt Sanderveien bør være en del av det fremtidige Ski sentrum slik at det får stort nok areal til å betjene befolkningen i Ski-regionen når vekstimpulsene fra Follobanen melder seg for fullt.
  • Det er da inkonsekvent at den veien som skal få bort gjennomgangstrafikken fra sentrum, plasseres i området.
  • Sanderveien er i dag en skolevei til ikke mindre enn 3 forskjellige skoler for barna fra det viktige boområdet sør for Østre linje. Ønsker vi at skoleveien til disse barna skal bli en del av en stor trafikkmaskin?
  • Sanderveien brukes i dag også av voksne som går/sykler for å utføre sentrumsfunksjoner som handel (Rema 1000), offentlige tjenester (bibliotek, kino), private tjenester (tannlegekontor), og dette er det ønskelig at de – og enda flere – gjør i fremtiden. Da må ikke Sanderveien bli en stor veimaskin.

Kjære leser, burde ikke disse argumentene få våre politikere/planmyndigheter til å revidere forslaget om at Sanderveien skal være en del av Ski-ringen. En stund tenkte jeg at den sør-østlige delen av denne planlagte ringen kunne flyttes lenger øst. Det er på den annen side langt fra enkelt å peke ut en mer østliggende trase dersom en skal ta hensyn til ønsket om vern av matjord. Under disse omstendigheter peker det seg ut et annet, langt bedre alternativ, nemlig å legge biltrafikken på Sanderveien under jorda frem til den møter Langhusvegen ved Bjørnebråten. Det vil selvfølgelig koste noe, men her gjelder det beslutninger som vil få betydning for velferden til Skis befolkning i årtier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags