Et av argumentene som trekkes frem ved planlegging av ny videregående skole i Ski er miljø, men det er kun effekten på kulturlivet som trekkes frem som miljøfaktor. For alternativ plassering av skolen ved idrettsparken kan det trekkes frem flere miljøargumenter som gjør dette til et bedre valg enn sentrum.

For det første har Ski kommune og fylket ved planlegging av ny VGS en unik mulighet til å skape det optimale miljø for elever, lærere, idrett/kultur og ikke minst det ytre miljø. Det vil være vanskelig å argumentere mot verdien av fysisk helse som del av den videregående skolen Jeg tror også det er vanskelig å argumentere mot den effekten nærheten til arealer som Idrettsparken og Skorhaugåsen har på læremiljøet i motsetning til Ski Storsenter og Rema 1000. En plassering av ny videregående skole ved idrettsparken viser at dette blir tatt på alvor.  

For det andre har vi i Ski kommune i dag et betydelig press på å utvikle nye boliger. Ski kommune er utpekt som et av de stedene i Akershus som skal fortettes. Ferdigstillelsen av Follobanen vil helt klart også bidra til å øke etterspørselen etter boliger. Som vi har erfart under arbeidet med de nye planene for Ski tettsted legges det et press på å konvertere dyrket mark til bolig. Arealet som er planlagt for nye løpebaner er allerede regulert som friareal som en del av idrettsparken og vil derfor ikke belaste nedbygging av ytterligere jord. Tomten i sentrum som er foreslått som plassering for ny videregående skole er godt egnet til å utvikle som boliger med næringslokaler på bakkeplan.

Plassering av skolen ved idrettsparken vil i så måte også frigjøre sentrumstomten til boliger og ta av for noe av presset på dyrket mark. Boliger i sentrum er også svært godt egnet for å legge til rette for bruk av miljøvennlig kollektivtransport. Plassering av skolen ved Idrettsparken vil med andre ord legge godt til rette for å vinne andre miljøgevinster i den videre utviklingen av Ski som by.

For det tredje vil plasseringen ved idrettsparken sikre en mye større grad av gjenbruk av eksisterende bygningsmasse ved at Musikk Dans Drama fortsetter å bruke lokaler i parken slik de gjør i dag fremfor å bygge nytt i sentrum. Skoler i parken vil sikre mye bedre utnyttelse av både eksisterende og planlagte anlegg, noe som er svært positivt i et miljøperspektiv.

Flytter man i tillegg ungdomsskolen til Idrettsparken, vil flerbruksfordelene ytterligere forsterkes og man frigjør dermed plass til flere boliger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon, dette vil også bidra til trykket på nedbygging av dyrkbar mark.

Jeg mener det er vanskelig å argumentere for en annen plassering av ny videregående skole i Ski enn idrettsparken dersom man skal ivareta elevenes behov, læringsmiljø og miljø generelt på en optimal måte.

Nå har våre politikere en unik mulighet til å skape en god og stor arena for det videregående skolenivået i Follo hvor miljøgevinstene vil være mange. 

Odd Lauritz Aamodt, Ski.