Stopp og tenk – må idretten slåss for sine krav?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For oss innbyggere synes det rart at all vår fremtid i Oppegård skal besluttes i form av prosjekter i 2019 - før sammenslåingen med Ski kommune. Er det slik i Ski også?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 6. februar 2019 legges forslag til områdereguleringsplan for Sofiemyr idrettspark ut for høring med frist 28/3-2019. Av utkastet fremgår det imidlertid klart at skoleverket i motsetning til idretten har vært svært godt representert i utarbeidelsen av skisseprosjektet hvilket også innebærer at det primært er skolenes behov som skal dekkes i idrettshallen.

Den 3. april 2019 har så formannskapet møte med agendapost "Status og avklaringer vedr. Sofiemyr idrettspark og ungdomsskole" hvor det foreligger innstilling fra rådmannen om at idrettshallen skal ha 4 hallflater, ingen basishall - men at man bør vurdere 9 m takhøyde.

Man synes ikke å ha behov for å utarbeide detaljreguleringsplan i dette – det holder tydeligvis med en ikke vedtatt områdeplan.

Basert på innstillingen gjør så formannskapet et enstemmig! vedtak, hvor siktemålet er samspillprosjekt og kontraktsunderskrift med entreprenør i mai 2019.

Neste møte i kommunestyre er 13/5-2019, og det antas at kontraktsunderskrift ikke kan finne sted før etter dette. Vi går ut fra at vedtak i denne sak må besluttes i kommunestyret.

Vi har flere innsigelser mot denne saksbehandlingen.

Høringssvar

Rådmannens innstilling er basert på innsendte høringssvar pr 20/3-2019 – dvs før utløpet av høringsfristen. Den vedlagte merknadslisten til formannskapet var heller ikke komplett selv på det tidspunktet.

-Høringsfrist var som anført 28/3-2019.

-Mange høringssvar kom inn i perioden 20 mars til 28 mars. Iht saksdokumentene er disse ikke tatt med.

-Det ble ikke foretatt behandling av innsendte høringssvar i innstillingen til formannskapet 3 april hvor man har prioritert å utrede hallflater/basishall og energisentral - da primært med utgangspunkt i fremdrift.

Kommunen har nå i etterkant lagt ut ny endelig versjon av innkomne merknader per april. Det er snodig at dette er lagt ut etter at saken er behandlet i form av en innstilling om valg av entrepenør. Man kan undres over hva som skjer.

Hva er det så som styrer fremdriften? Hvorfor et slikt hastverk? Er det at man allerede har solgt Hellerasten ungdomsskole og er i akutt nød for ny ungdomsskole? Eller er Wang Ung lovet en hallflate ved etablering i kommunen?

Det er vår oppfatning at dette er feil saksbehandling!

Bør dette avgjøres i Nordre Follo Fellesnemnd da gjennomføringen vil skje i 2020 og fremover? Er dette av en slik karakter at berørte parter bør vurdere å fremme saken overfor Fylkesmannen?

Gjenbruk?

Den nye idrettsparken med ungdomsskole vil være et flott innslag på Sofiemyr. Men hva gjør man når idretten - allerede før «blekket er tørket» - påpeker at det er vesentlige mangler ved det forslag som foreligger. Skal man forringe idrettsutøvernes mulighet til å hevde seg i konkurranseidrett? Skal man neglisjere intensjonen med basishall pga at man som politiker ikke eier forståelse for betydningen av dette for fysisk fostring og forebyggelse mot skader.

Hvis man ikke har midler bør man kanskje tenke alternativt for å dekke idrettens behov. Man har i dag på Sofiemyr 2 hallflater i idrettshallen samt svømmehall.

Det foreligger blant høringssvarene forslag om ikke å rive Sofiemyr idretts- og svømmehall. Ved å beholde denne, som selvsagt må rustes opp, vil man ikke ha samme behov for hallflater knyttet til den nye ungdomsskolen. Eksisterende hall kunne vært brukt som basishall og ved å beholde svømmehallen kunne midler påtenkt ny svømmehall på Kolbotn blitt benyttet til andre påtrengende formål.

Dette alternativ bør kostnadutredes.

Alternativt kan ny idrettshall løsrives fra den nye ungdomsskolen og plasseres der hvor gammel ungdomsskole ligger i dag når den rives. Og da bør den utføres med basishall og det nødvendige antall hallflater.

Det er nok opp til andre enn oss å vurdere alternativer for gjennomføring, men begge disse alternativene antas å bli billigere enn det forslaget som foreligger for beslutning.

Basishall

Det vises i denne forbindelse til vårt innlegg av 8/4-2019 som er sendt samtlige gruppeledere i Oppegård og Ski kommuner.

Allmennytten av slike haller er:

• Basisidrett som gymnastikk og turn som barn vil nyte godt av å drive i ung alder

• Breddeidrett for barn, ungdom og voksne

• Personer med nedsatt funksjonsevne - parautøvere

• Toppidrett

Kulturdepartements skriv om basishaller burde vært bedre fremmet overfor politikerne slik at de fikk en bedre forståelse for basishallens betydning for alle generasjoner og alle typer idrettsutøvere, såvel funksjonsfriske som handikappede, fra barneidrett til toppidrett.

Nordre Follo Fellesnemnd

Nå er det på tide at Fellesnemnda griper fatt i de større prosjektene som i betydelig grad vil påvirke vår økonomiske fremtid. Det skal investeres 1 milliard på Sofiemyr samt nær 1 milliard i svømmehaller.

Vi har dessverre ikke råd til alt på én gang. Sofiemyr idrettspark med skole og hallkapasitet er sterkt etterlengtet og bør ha høy prioritet. Hvis man skal satse på dette, må man satse fullt – og la andre mindre nyttige prosjekter vike og skyves ut i tid. Oppegård kommune har flere eksempler på slike på tapetet som med fordel kunne vært utsatt til den nye storkommunen kom på plass.

Kolbotn/Oppegård bør kunne gå foran som et godt eksempel på hvordan man kan drive en forsvarlig kommuneøkonomi ved å begrense sine prosjekter. For oss innbyggere synes det rart at all vår fremtid i Oppegård skal besluttes i form av prosjekter i 2019 - før sammenslåingen med Ski kommune. Er det slik i Ski også?

Vi anser denne saken for å være så vesentlig at den bør til høring i Nordre Follo Fellesnemnd før endelig beslutning tas i Oppegård kommune.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags