I «Nasjonale Justisdepartementets brosjyre om Taraldrud må sies å tilhøre de mer tvilsomme trykksakene fra det hold: Støykartet (støysonekartet) er hentet fra en KU (konsekvensutredning) departementet fikk utgitt i februar, før valget av helikoptertype var gjort. Støykartet er beregnet ut fra at de nye politihelikoptrene skulle støye 2-3 dBA (desibel-A) mer enn de gamle. Men senere valgte departementet det mest støyende alternativet, AW169 fra Leonardo Helicopters.

Støyen vil spise seg inn i marka

Ved overflyvning støyer dette ca. 5 dBA mer enn de gamle, dvs. 2–3 dBA mer enn forutsatt i KU-ens beregninger. En økning på 2–3 dBA tilsvarer rent fysisk 50–100 % mer støy. Det vil ikke oppleves slik, men like fullt en hørbar forverring. Og med den forverringen vil den gule støysonen spise seg lenger inn i Marka. Den vil også ese ut i retning av tettbebyggelsene, fra Bjørndal til Siggerud, selv om det vil kreve grundige beregninger for å finne ut hvor mye den vil utvides.

I brosjyren kalles gul sone et «område med lav til moderat støybelastning». I Miljøverndepartetmentets retningslinje for behandling av støy i arealpalnelgging er gul sone definert som «en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.»

For helikopterstøy tilsvarer gul sone et veiet gjennomsnitt på 52–62 dBA, og/eller støytopper på 80–90 dBA. Det siste tilsvarer omtrent støyen hvis du bruker tørkemaskinene på toalettene i Thon-sentret, eller en vinkelsliper på ca. 5 m hold.

Er det lett til moderat støybelastning i noe som er ment å være et stille rekreasjonsområde – selv om det angivelig bare vil forekomme seks ganger i døgnet? Både gul og rød sone er korrekt definert på s. 17 i KU-en. Har ikke departementet lest sin egen KU? Still deg 30 m fra Åsveien midt på dagen, en dag med tørr veibane – så vil du oppleve gul sone. Ca. 75 % av helikopterflyvningene vil skje på dag- og kveldstid. Ja, denne perioden (kl. 07–23) omfatter 16 av døgnets 24 timer (67 %), så det er ikke rart det blir flere overflyvninger da enn om natten.

Støy i den vanlige innsovningsfasen

Men den nattlige aktiviteten er normalt størst tidlig på natten, kl. 23–01, altså den perioden som faller sammen med den vanlige innsovningsfasen, hvor folk flest er særlig følsomme for støy. Hvorfor står ikke dette i brosjyren? Gjennomsnittlig fordeling fra time til time står på. s. 24 i departemenets egen KU.

En del av tettbebyggelsen, særlig ved Sofiemyr og Hellerasten, vil komme svært nær gul sone både for helikopterstøy og skytestøy – attpå til kanskje over grensen for gul sone fra helikoptrene. Vil også den samlede støybelastningen bli «lav til moderat»? Departementet skal være glad for at denne trykksaken ikke rammes av markedsføringsloven.