Neglisjeres trafikale utfordringer grunnet kostnadsbesparelser?

Skiveien en vinterdag.

Skiveien en vinterdag. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sparer Oppegård kommune seg til fant, spør Svein Wøhni i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevOppegård kommune driver en eksplosiv boligutbygging og en ekspansiv næringsutbygging – uten at trafikkmessige utfordringer og -sikkerheten utbedres i samme takt.

Det har vært innsendt mange høringssvar fra Oppegårds innbyggere tilknyttet alle de større utbyggingsfeltene i kommunen de siste årene. Et godt virkemiddel for medbestemmelse som glatt har blitt avfeid av kommunen som unødvendig. Beveggrunnen til kommunen synes merkelig for oss som til daglig lever midt oppe i dette. Neglisjerer kommunen behovet for å sikre sine innbyggere for å spare kostnader? Eller er de redde for å fremsette krav overfor statlige myndigheter og fylke? Sparer kommunen seg til fant?

Opplevd situasjon

Våre høringssvar og til tider «klaging» tar utgangspunkt i en opplevd situasjon og det er vanskelig å forstå en kommune som er så lite imøtekommende. Spesielt gjelder det de tilfeller hvor kommunen gir uttrykk for at tiltak ikke er nødvendig, mens Statens vegvesen setter krav til trafikale utbedringer. Kommunen er enkelte ganger «frekke» nok til å ta områder ut av planen for å unngå kostnadene. Planleggingen blir fragmentert og konsekvenser for tilstøtende områder blir ikke utredet.

Hva er det vi snakker om?

For oss i Oppegård vil utbyggingen av Idrettsparken, Fløysbonn næringspark nord, the Well, Beredskapssenteret, Myrvoll, Greverud – og Kolbotn sentrum påvirke oss. Likeså ligger en lang rekke arealer nå ute for salg, med boligutbygging og næring som formål. En stor andel av trafikken er kanalisert via få hovedferdselsårer mot E6, mot Kolbotn sentrum, mot Ski og mot Oslo. Skiveien, Tverrveien, Kongeveien og Sønsterudveien er sentralt i dette. Likeledes er jernbanen som strekker seg langs Skiveien i hele kommunen utfordrende. De fleste av disse er fylkesveier hvor Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen har et ansvar.

Svein Wøhni

Engasjert innbygger

Sofiemyr.

Et klokt hode fra Kolbotn sa

Manglende gjennomføring av trafikkanalyser som kartlegger hvorledes innbyggerne faktisk beveger seg. Både til/fra jobb, til/fra barnehage/jobb, til fra skole/jobb, til fra kjøpesenter/jobb osv. I dag vet vi svært lite om når, hvor og hvordan innbyggerne benytter buss, tog, bil, sykkel eller føttene. Dette er viktig fordi de aller fleste faktisk benytter de fleste av disse fremkomstmidlene, og det er summen av denne bruken som bør være dimensjonerende for valg av infrastruktur. Men synserne har bare bestemt at bil ikke er nødvendig og at vi derfor ikke trenger å tenke parkering. Selv de mest ihuga bilmotstandere i Oppegård innser imidlertid nytten av bilen bare de blir konfrontert med hvorledes de selv bruker den.

Ingen overordnet kommunal plan

Kommunen vurderer trafikkbelastning og miljømessige konsekvenser tilknyttet enkeltprosjekter. De har ingen overordnet/helhetlig plan for Oppegård. Forventet økt trafikkbelastning blir imøtegått med satsing på kollektivtrafikk – dette i en kommune hvor alle praktiske gjøremål blir løst ved bil. Folks adferd er vanskelig å vende. Det virker som eksisterende beboere i eneboliger og småhus ukritisk skal bære belastningen for at all videre fokus er på nybygging for folk som vil bo i blokk. Men det er fortsatt flest folk i eneboliger og småhus i Oppegård. Og vi kommer nok til å ha et bilbasert samfunn i enda større grad i Nordre Follo kommune til tross for regionale føringer med henhold til kollektivbruk.

Hvem bærer kostnaden

Innbyggere har fremmet fornuftige og nødvendige krav overfor kommunen. Blir kravene fremmet overfor fylkeskommunen og Statens vegvesen? Blir kommunen selv pålagt å bære kostnadene? For oss innbyggere er det stor usikkerhet rundt dette. Et eller annet sted under saksbehandlingen slutter fornuften å råde. For oss innbyggere er det imidlertid uvesentlig hvem som bærer kostnaden. Både kommune og sentrale myndigheter har forpliktelser å ivareta ift. riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Ved at fornuftige forslag stoppes ivaretar de ikke sitt samlede ansvar.

En helhetlig plan bør omfatte:

* Støy, skjerming: WHOs rapport om støy og helsefarlige nivåer stiller langt sterke krav enn dagens kommunale bestemmelser. Vi har trafikkerte veier, jernbane, Kurud og etter hvert PNB

* Trafikksikkerhet: Ved den nye kommuneplanen få vi etter hvert langt flere myke trafikanter på og langs våre veier uten at gjennomfartstrafikken langs fylkesveiene reduseres. Oppegård har mangelfulle trafikkøyer, rundkjøringer, fotgjengeroverganger, fartsdempere, boligstrøk med redusert fart, belysning og frekvente trafikk-kontroller

* Forurensning: dagens støyvarselkart og strategiske støysonekart bygger på foreldede måledata og indeksregulering. Kvaliteten på måledata er for dårlig og bygger på årlige gjennomsnittstall (ÅDT). Nye målinger må gjennomføres virkedager (VDT). Det må settes som krav at måledata for virkedager danner grunnlag for planlegging.

* Kanalisering av trafikk langs hovedferdselsårer må vurderes helhetlig, ikke for enkeltprosjekter.

Vår kommune har allerede nå problemer med å etterkomme egne kommunale krav og vil få store utfordringer i å imøtekomme WHOs krav til støynivåer. Det er kun et tidsspørsmål før sistnevnte settes som krav og må implementeres. Det er imponerende at Oppegård kommune, Statens vegvesen og Bane Nor basert på en nylig statlig pålagt utarbeidet «Handlingsplan mot støy» konkluderer med at det ikke er behov for tiltak i Oppegård.

Er dette det riktige området å stramme inn kostnadene? Kostnadsbesparelser på kort sikt vil kunne føre til betydelige kostnader på sikt.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags