Vi må bygge grønt, smart og sosialt

Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune

Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune Foto:

Av
DEL

LeserbrevBoligprisene fortsetter å stige i pressområder i Viken, som Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Nesodden. Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene har steget med hele 9,9 prosent i Nesodden kommune i løpet av de siste fire kvartalene, og det bekymrer mange – også meg.

En sentral del av regionale planer for areal og transport har i flere år vært en knutepunktstrategi som støtter opp under at den største andelen av boligbygging og forretningsutvikling skjer i sentrumsområder og kollektivknutepunkt. I hovedsak er dette en fornuftig strategi, som kommer til å bli videreført. Jeg vil likevel trekke frem to utfordringer. Den ene utfordringen er allerede nevnt, boligprisveksten. Den andre er en utvikling hvor det grønne og menneskevennlige preget på mange sentrumsområder og knutepunkt svekkes.

Som fylkesråd for planlegging og folkehelse er jeg opptatt av hvordan fylkeskommunen, sammen med kommunene, staten, næringsliv, frivillighet og andre innbyggere kan skape et best mulig samfunn i vår region. Øverst på agendaen står klimaendringene. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å demme opp for klimaendringene er å redusere biltrafikken og få flere til å reise kollektivt. Da må vi bygge i nærheten av trafikknutepunkter. Dette bidrar også til at flere gjøremål skjer ved sykkel eller gange. Ved å samle mest mulig utbygging i sentrumsnære områder kan vi bidra til å skape mer levende bysentrum og samtidig verne om dyrka mark og naturmangfold. Fortsatt satsing på spredt boligbygging fører til drastisk mer nedbygging av natur og dyrkbar mark, og ikke minst et fortsatt bilbasert samfunn. Det må imidlertid understrekes, at disse utfordringene er større i noen kommuner enn i andre.

Vi må bygge grønt, smart og sosialt samtidig. Utbygging i sentrumsnære områder trenger ikke gå på bekostning av grønne lunger. Her må vi samarbeide med næringsliv og utbyggere, som sitter på viktig kompetanse og mange gode løsninger. Jeg er positiv til alle tiltak som bidrar til å skape trivsel for beboerne, om det så er å bygge mer i tre, plante mer grønt på hustak, i tillegg til at det tas vare på eller anlegges flere grøntområder på bakkeplan.

Dette bør i sterkere grad forankres i regionale og kommunale planer. Tettsteder bør ikke domineres bare av asfalt og betong. Vi må planlegge så det fortsatt er gode sosiale møteplasser, rom for lek og tilfeldige møter, så både barnefamilier og ulike befolkningsgrupper kan trives. Når det planlegges med grøntområder så vil det støtte opp under trivsel og helse. Samtidig er det naturligvis gunstig for annet biologisk mangfold. Ikke minst trenger vi grøntstrukturer som klimatilpasningstiltak. Vi klarer neppe å hindre klimaendringene i så stor grad vi gjerne ønsker, selv om vi kan avverge de sterkeste utslagene. Dermed må vi planlegge samfunnet vårt for et endret klima og mer krevende forhold, og skape gode og robuste bomiljøer hvor vi fortsatt kan leve gode liv.

Vi må sørge for at førstegangsetablerere og barnefamilier med vanlig inntekt har muligheten til å kjøpe egen bolig også i sentrale områder. Som fylkesråd skal jeg derfor bidra til å sette dette temaet på den politiske agendaen, og i forbindelse med arbeidet med regional planstrategi vil jeg sørge for at temaet løftes og diskuteres.

Det er kommunene som har ansvar for å etablere boligpolitikk, planlegge og utvikle gode bomiljø i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer. Fylkeskommunen har likevel en viktig rolle som planveileder og kunnskapsprodusent overfor kommunene, i tillegg til understøtterrollen i folkehelsearbeidet. Viken fylkeskommune, med sin geografiske og befolkningsmessige størrelse, gjør at vår samfunnsutviklerrolle aldri har vært større og viktigere enn nå. Vi vurderer derfor om kommende areal- og transportplaner også bør ha med bestemmelser om sosial boligbygging og at vi i sterkere grad kan bidra til at folk med vanlige inntekter og i ulike livsfaser kommer seg inn i boligmarkedet.

Viken har bestemt at vi skal la FNs bærekraftmål være førende for alt planarbeid, noe som blant annet betyr at også sosial bærekraft må vektlegges sterkt i mange sammenhenger hvor det ikke har vært like mye i fokus i tidligere – som i areal og transportplaner. Flere kommuner i Viken har allerede deltatt i Husbankens kommuneprogram, der det er jobbet med boligpolitikk og boligsosiale hensyn for å nå overordnede mål om samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Stadig flere kommuner innser at det er nødvendig å ha en aktiv boligpolitikk. Fylkeskommunen skal fremover være en pådriver for å samordne virkemidler og skape gode løsninger sammen med kommunene og næringslivet – til det beste for alle våre innbyggere.

Øyvind Solum (MDG), Fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune, Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags