Viktige vedtak i ei krevende tid

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I januar ble en mangeårig prosess sluttført og Nordre Follo kommune så dagens lys. En ny kommune på tuftene av gamle Oppegård og Ski var etablert med store forventninger hos innbyggerne, ansatte og folkevalgte. Det var fattet mange viktige vedtak i de gamle kommunene. Allerede i fjor høst var rådmannens beskjed klar – summen av tiltak fra tidligere Oppegård og Ski - lar seg ikke gjennomføre da gjeldsbelastningen i ny kommune vil bli formidabel. 2020 har visst oss en kraftig realitetsorientering og vi har måtte «ta ned» egne og innbyggernes forventninger på en slik måte at vi fremover kan husholdere innenfor ansvarlige rammer. Dette har vært krevende i ei tid med nedstenging av samfunnet pga. Covid 19 som også har gitt oss nye utfordringer – utfordringer som vår kommune har håndtert på en god måte. Derav takk til kommunens ansatte og ledelse.

Alle politiske mål og prioriteringer i Nordre Follo må vedtas av den nye kommunen. Derfor vil jeg fra utvalg for klima, teknikk og miljø peke på noen saker som har vært viktige og som er sluttført med gode og fremtidsretta vedtak også i kommunestyret;

- Vedlikeholdsstrategien som nå er vedtatt gir bud om standard for det vedlikehold som skal utøves til enhver tid. Og kommunale eiendommer skal holdes i god stand.

Vi står overfor store etterslep i vedlikeholdet av kommunale eiendommer, og kanskje særlig gjelder dette skolene i nordre del av kommunene. Dette skyldes i stor grad mangel av vedlikehold, mao har det langt på vei vært en villet utvikling. Kommunestyret legger til grunn at vedlikeholdsetterslepet skal tas inn innen 2030 samt at det avsettes midler til løpende vedlikehold for å unngå nye etterslep. Slik skal vi holde kommunale eiendommer i god stand.

Kommunalt vann- og avløp innenfor områdereguleringen på Bålerud og langs Ingierstrandveien til Oslo grense. Denne saken har versert i årevis i gamle Oppegård kommune og er nå overmoden for realisering. Offentlig vann og avløp på denne delen av Svartskog er vesentlig for å realisere vedtatte reguleringsplaner. Nå skal alle eiendommer som er regulert til boligformål i forslag til reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Vi realiserer de gamle planer fra 2014 som gjelder grensesnitt mellom kommunalt og privat ledningsnett med mindre justeringer, samt at eiendommer langs Ingierstrandveien nord for områdereguleringen pålegges tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.

Eiendomsstrategi Nordre Follo har vært gjenstand for bred behandling i alle våre politiske utvalg og ble sluttbehandlet i kommunestyret nå i juni med bred politisk forankring. Den gjengir viktige prinsipper som skal legges til grunn for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer. De skal være et positivt element i samfunnsutviklingen, de skal bidra til økonomisk robusthet i kommunene, miljøpåvirkningen fra kommunale eiendommer skal reduseres og eiendommene skal utvikles i tråd med brukernes behov.

Miljøvennlige og gjenbrukte materialer skal velges når dette er økonomisk forsvarlig. Vi skal bestrebe oss på å ha fossilfrie eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, vi skal beskytte natur- og friområder mot negativ miljøpåvirkning og hensynet til ikke-bebygde kommunale eiendommer skal vektlegges i videre arbeid.

Kurud skog. Kommunestyret sluttet opp om at eiendommen Kurud skog skal være kommunal og den skal reguleres til landbruk-, natur- og friliuftsområde (LNF-formål). Den skal ivaretas som rekreasjons og friliuftsområde for allmennheten, og kan gi mulighet for utøvelse av ikke-støyende fritidsaktiviteter. For de som har sett for seg at området også kan benyttes til skyteaktivitet, er «spikeren slått i kista». Kommunestyrets tidligere vedtak om stenging av skytebanene på Kurud skog ligger fast og vil ikke bli revurdert. Dette vet vi blir verdsatt av mange som benytter området til tur og rekreasjon.

Dette er i sum fire enkeltsaker som berører kommunens innbyggere på ulike måter. Det gjør dem viktige og fremtidsretta. Det er og har vært viktig for oss i Arbeiderpartiet at slike vedtak forener ulike hensyn innenfor økonomiske rammer vi kan leve med. Vi gikk til valg på større åpenhet i den nye kommunen og for en økonomisk bærekraftig utvikling. Det første halvåret har vært krevende, men vi har også justert kursen nettopp for å vise økonomisk ansvarlighet. Det har gitt viktige vedtak i ei krevende tid.

Roar Thun, Arbeiderpartiet, Nestleder utvalg for klima, teknikk og miljø / medlem av kommunestyret i Nordre Follo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken