Vi trenger flere som velger yrkesfag. De må få attraktiv, praktisk undervisning og hjelp til å fullføre utdanningen.

Dessverre velger altfor få elever yrkesfag, selv om bedriftene i Oslo og Akershus etterspør yrkesfagkompetanse. De unge bør få øynene opp og se verdien av å ta en yrkesfaglig utdanning. Yrkesfaglig utdanning gir muligheter i arbeidslivet. De fleste som kommer ut fra videregående skole med fullført, bestått og fagbrev, kan gå rett ut i arbeidslivet til bra betalte jobber. Det er stort behov for gode fagarbeidere.

Fremsnakk yrkesfagene!

Høyre har lenge vært opptatt av å fremsnakke yrkesfagene. Vi kan ikke bare ha ungdom som tar universitetsutdanning og master. Vi trenger også praktikere, håndverkere og fagarbeidere. Det er stort behov for både flere fagarbeidere og fagmestere! Derfor vil regjeringen ha et yrkesfagløft. Om ikke lenge blir det lagt frem en stortingsmelding som skal styrke fagskolene.

Elever som strever

Dessverre er andelen som fullfører og består innen yrkesfagene lavere enn for de allmenne fagene. Over 30 prosent av de som starter på en yrkesfaglig utdanning faller fra. Slik kan det ikke fortsette!

For å motvirke at unge faller ut av videregående opplæring, må det settes inn større innsats i å fange opp elever som strever. Skolen må sammen med oppfølgingstjenesten og Nav bistå med alternativt skoleløp, arbeidspraksis eller en kombinasjon av disse. Høyre vil tilrettelegge for et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, med fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen, mindre teorikrav, mer tid i bedrift og bedre kvalitet og relevans i opplæringen.

Lærlingeplasser

Det er viktig at de yrkesfagutdanningene som tilbys, er etterspurt i arbeidslivet og at elevene får tilbud om lærlingeplass. Det var «tørke» i antall lærlingeplasser og tilskudd de åtte årene de rødgrønne styrte. Dagens regjering har økt lærlingtilskuddet fem ganger med til sammen 17 500 kroner per lærling. Målet er at alle som er kvalifisert til en lærlingeplass, skal få det. Derfor stilles det nå krav om lærlinger ved offentlige innkjøp, og krav om flere lærlinger i statlige virksomheter. Og ikke minst er det igangsatt en storsatsing på yrkesfaglærerne.

Det tar tid å snu trender. En storstilt satsing på yrkesfag og nok lærlingeplasser kan bidra til at flere velger yrkesfag. I tillegg vil samfunnets økende behov for yrkesfaglig kompetanse gjøre at flere velger praktiske utdanninger. I et usikkert arbeidsmarked er det smart å velge utdanning som er etterspurt.

Bente Stein Mathisen, Høyre

Stortingsrepresentant Akershus

Arbeids- og sosialkomiteen