Bevar Rikeåsen som friluftsområde

Av

Et rikt naturmangfold gir også store helsemessige gevinster i form av rekreasjon og opplevelser. I tillegg har naturen en egenverdi, og vi mennesker deler kommunen med tusenvis av andre arter. Å bevare Rikeåsen for LNF - formål vil være helt i tråd med dette.

DEL

MeningerOppegård kommune har lagt forslag til Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård ut til offentlig ettersyn, så alle interesserte kan utale seg.

Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Et av innspillene til arealdelen, kommer fra Nordre Kolbotn Vel og innebærer en omdisponering av området Rikeåsen som idag er avsatt til framtidig boligformål til landbruks-, natur- og friluftsformål. Denne omdisponeringen støtter Rødt Nordre Follo og vi har derfor sendt inn følgende høringssvar:

Høringssvar fra Rødt Nordre Follo til Kommuneplan Nordre Follo – Arealinnspill Oppegård, innspill nr. 8, Rikeåsen, fra Nordre Kolbotn Vel

Som forslagstiller selv uttaler vil forslaget om å gjøre om området til LNF-formål uten framtidig boligbebyggelse være positivt for barn og unge. Området vil i så fall bevares som friluftsområde med mulighet for tur, lek og leiraktivitet. Rikeåsen er mye brukt av innbyggerne i området. I tillegg brukes det av Kolbotn skole og  barnehagene i området.

Rikeåsen barnehage er for eksempel på tur i området flere ganger i uka, og de har blant annet en «klatrevegg» som de lar barna utfolde seg i.

Nå har de nettopp startet opp et trehytte-prosjekt. I skogen finner man også flere bålplasser, flere trehytter som unger har bygget og veldig mange stier på kryss og tvers. Alt dette gjør Rikeåsen til et veldig godt eksempel på et område som må bevares som rekreasjons- og friluftsområde.

Rødt Nordre Follo ønsker at kommunestyret i Oppegård vil gjøre hele området om til LNF-område, også den gule firkanten (B1) på kartet lengst mot nord. Det er riktig at dette er til dels bratt terreng, men en utbygging her vil  være en ganske stor inngripen i en allerede liten skog. Det vil føre til større slitasje på den gjenværende skogen, det vil påvirke dyrelivet, og det vil ganske sikkert forringe naturopplevelsen.

I kommuneplanens arealdel står det at Nordre Follo vil sikre at parker, 100-meterskoger og andre nære grøntarealer skal fremme livskvalitet for innbyggere og fungere som habitat og funksjonsområder for planter og dyr.

Et rikt naturmangfold gir også store helsemessige gevinster i form av rekreasjon og opplevelser. I tillegg har naturen en egenverdi, og vi mennesker deler kommunen med tusenvis av andre arter. Å bevare Rikeåsen for LNF - formål vil være helt i tråd med dette.

Tore Bernt Kristiansen, kommunestyrerepresentant for Rødt i Ski kommunestyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags