Leder av Fagforbundet Follo Wibecke Marie Eriksen har ansvar for 5 frikjøpte tillitsvalgte i Nordre Follo Kommune.

Fagforbundet Follo har 2510 medlemmer. Mange av disse jobber i Nordre Follo Kommune, i interkommunale selskaper, brann- og redningstjenesten og hos private firma som utfører tjenester på vegne av kommunen

Vi er bekymret for utviklingen vi nå er vitne til. Leder Wibecke Marie Eriksen og nestleder Grethe Olsen støtter sine frikjøpte tillitsvalgte i kommunen fullt ut i sin bekymring rundt heltid/ deltid.

Hovedregel er at det skal ansettes i fast heltidsstilling. Det gir en jobb å leve med og en lønn å leve av. Allikevel har mange tjenesteområder stor andel deltidsansatte. Dette gjelder særlig døgnbemannede tjenester innenfor helse- og sosial, men også Sfo.

Flere tjenesteområder i Follo Kommune har høyt sykefravær og dermed stort forbruk av vikarer.

Det gir grunnlag for å tro at det er en utfordrende arbeidsbelastning for de ansatte grunnet for lav bemanning, slik det varsles om fra tillitsvalgte.

Vi har full tillit til våre frikjøpte tillitsvalgte i kommunen og er glad for samarbeidet de har med oss, med ledelsen og med våre politikere i Nordre Follo Kommune. Uten takhøyde og gode diskusjoner kommer vi ingen vei. Et felles mål for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver må være å gi gode tjenester til de av kommunens innbyggere som trenger det og gode og trygge arbeidsplasser for ansatte og våre medlemmer. Dette mener vi gjøres best med faste ansatte i hele stillinger.

Skal Nordre Follo være en foretrukket arbeidsgiver må det på plass ordninger som ivaretar dette.

Det handler ikke bare om konkurransedyktige lønnsbetingelser, men også om et godt og trygt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger som gir forutsigbarhet, hele faste stillinger og mulighet for å øke sin kompetanse. Økt kompetanse kan gis både ved å tilby ansatte uten formell kompetanse, mulighet til å ta fagbrev på jobb, men også en mulighet for alle til å ta relevant etter - og videreutdanning.

Det er mange muligheter for gode arbeidstidsordninger innenfor dagens lov- og avtaleverk, men det forutsetter godt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver og kan gjennomføres f.eks med:

  • midler kommunen i dag bruker til vikarer for å dekke korttidsfravær og ekstra bemanning kan gjøres om til utvidelse av stillinger for deltidsansatte
  • behovet for bemanning i helgene kan dekkes ved å tilby ansatte et godt lønnstillegg for å jobbe oftere helg
  • Starte et prosjekt med kortere arbeidstid uten lønnsreduksjon for tjenesteområder med store utfordringer

Det å være en attraktiv arbeidsgiver er en investering, men på sikt lønner det seg.

Heltid er en investering hvor alle parter er vinnere - Arbeidsmiljøet bedres, brukere får færre ansatte å forholde seg til og større mulighet til å påvirke sin egen hverdag, arbeidsgiver får bedre tid til ledelse og ikke minst bedre omdømme og ansatte får en jobb å leve med og en lønn å leve av. Dette er godt beskrevet i flere Fafo-rapporter

Nordre Follo Kommune bør ta denne investeringen - i samarbeid med fagforeningene og deres tillitsvalgte

Wibecke Marie Eriksen (leder) og Grethe Olsen (nestleder), Fagforbundet Follo