Det skal være full åpenhet og det er helt avgjørende at avvik rapporteres og følges opp. Tjenestene i Nordre Follo er gjennomgående bra, men vi kan alltid bli bedre.

Avviksrapportering, tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og ansatte er viktige hjelpemidler for å å utvikle tjenestene i kommunen.

Les også

Dette går ikke an - her må det tas en real opprydningsjobb

Prioriteringer

Vi har prioritert eldreomsorgen i våre budsjetter. Fortsatt er det mye ugjort og eldreomsorgen både bør og må gå gjennom en stor omorganisering.

Vi er kommet lengre i Nordre Follo enn i mange andre kommuner, men fortsatt skal eldreomsorgen prioriteres i årene som kommer for å møte de omsorgsbehov som vil komme.

Årsverk i hjemmetjenesten har økt

I Nordre Follo har vi prioritert trinnene i omsorgstrapp også i hjemmesykepleien som har økt med 20 årsverk 2020 til 2023.

Ønske om færre å forholde seg til

Omleggingen av hjemmetjenesten ble gjort for å bedre tilbudet til de som mottar tjenester slik at de har færre hjemmehjelper å forholde seg til.

Nettopp dette har vært et sterkt ønske fra brukerne selv.

Dersom omlegging har hatt store negative konsekvenser vil vi se på det.

Det som her kommer frem i media både om åpenhetskultur og tilstand i hjemmetjenesten er motstridene til den informasjon kommunedirektør har lagt frem til oss politisk.

Alle som trenger en sykehjemsplass, skal få det.

Ved inngangen til 2020 hadde kommunen totalt 517 sykehjemsplasser og plasser i heldøgns-omsorgsbolig. Per 1.1. 2023 er tallet det samme, altså 517. Sykehjemsplasser er tatt noe ned og antall heldøgns-plasser i omsorgsbolig har økt. Det har ikke kommet klager på avslag på sykehjemsplasser noe som gir en indikasjon på at vi har en akseptabel dekning nå. Vi vet også at behovet for sykehjemsplasser vil øke i framtiden. Vi har lagt til rette for og vil øke antall sykehjemsplasser framover.

Vi ligger altså godt an til å klare en nødvendig omstilling vi alle vet kommer.

Nordre Follo ligger godt an med det krevende omstillingsarbeidet i motsetning til mange andre kommuner, jeg hører, ikke har kommet like langt i en nødvendig omstilling.

Cecilie reagerer på historiene: – Er flertallet i kommunestyret komfortabel med å lese i ØB hvordan det er i eldreomsorgen?

Andre tilbud

Kommunen har i tillegg en rekke tilbud som ikke er vedtaksbasert og rettet mot tidlig innsats. Dette er tilbud som; familieveiledning, koordinatorer knyttet til mennesker med kreftsykdom, demens eller rusutfordringer, hjelpemidler og velferdsteknologi, ergoterapi, fysioterapi, raskere psykiske helsehjelp, Fontenehuset, treningsgrupper, seniorsentra, hverdagshabilitering, pårørendekafe og pårørendeskole.

Det er en uttalt målsetting om at kommunene må ha større fokus på forebyggende aktiviteter og at innsatsen må settes inn mer på de lavere innsatstrinnene i omsorgstrappen.

For flertallspartiene er det et mål at eldre og syke skal, med nødvendig helsehjelp, kunne bo hjemme.

«Temaplan helse og omsorg» viser hvordan dette skal gjøres i vår kommunen. Planen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 14. september i 2022.

Temaplanen skal være et retningsgivende styringsdokument og vise kommunens strategier, mål og tiltak for helse- og omsorgstjenestene fremover. Satsingsområdene er hentet fra innsatsområdene i den nasjonale eldrereformen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre lagt frem av Solberg regjeringen (for eksempel Meld. St. 15 (2017-2018)).

Fornye og forbedre for å bevare

Rapporten fra Helsepersonellkommisjonen i forrige uke, understreket helt tydelig, behovet for stor omstilling. Det må jobbes smartere, bruke mer velferdsteknologi, spille bedre på lag med pårørende, forebygge mer og tilrettelegge i folks hjem. Vi må fornye og forbedre, for å bevare den gode eldreomsorgen vi også skal ha i fremtiden.

Alt dette til sammen sikrer en bred og god innsats overfor innbyggerne som bidrar til mestring av egne liv og utsetter behov for mer inngripende tjenester.

Jeg forventer at satsningen og styrkingen får positive konsekvenser både for de som mottar tjenester og de ansatte.

Innkalling til møte

Jeg innkaller nå kommunedirektør og tillitsvalgte til et møte for å få fakta på bordet slik at vi kan få ryddet i dette.

Nordre Follo kommune skal selvsagt forholde seg til lover og avtaler det vil si at medarbeidere skal tas med på råd. Jeg forutsette at dette er gjort, også ved omleggingen av hjemmetjenesten. Dette vil være noe av det som er nødvendig å få avklart med kommunedirektør og tillitsvalgte.