Gå til sidens hovedinnhold

Det ble en meget bra NTP for Follo og Indre Østfold

Aksen Follo/Indre Østfold kom meget godt ut av siste NTP-framlegg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

E18 Retvedt–Vinterbro med 16 km firefelts motorvei og 110 km/t ligger nærmest øverst på lista. Dermed kommer den siste delen av E18 mellom Ås og riksgrensen på plass, som en del av skandinavisk stamvei prosjektert siden 1990-tallet. Kostnadsanslaget for prosjektet er 7,5 milliarder kr, og med prioritert byggestart planens første seksårsperiode (2022-27). Så får vi forutsette at SVV og kommunene finner en løsning på plasseringene av bompengestasjonene.

Det blir mye vei også på andre siden av Oslo, til glede for også for «oss». E18 Lysaker–Ramstadsletta på 4,4 km ny vei delvis i tunnel med kollektivfelt og sykkelvei. Veien er i dag overbelastet og lokalmiljøet er preget av støy og lokal forurensing. Etter hvert blir det ‘ny’ E18 helt til Asker.

Og E16 mellom Sandvika og Hønefoss ligger inne som sammenhengende 4-feltsvei. Det gir en helt annet hverdag for de mange som skal i fjellheimen eller over til Vestlandet via Valdres og Hallingdal.

E134 Oslofjordforbindelsen er nå klar med sitt byggetrinn 2 med ned nytt tunnelløp under Oslofjorden, parallelt med dagens tunnel. Det vil gi en tryggere vei, med muligheter for rømning mellom de to tunnelløpene. Veien er en del av ytre ring rundt Oslo (Ring 4), og knytter E6 og E18 sammen. Prosjektet omfatter også oppgradering av andre tunneler, slik at de er innenfor kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Kostnadsanslaget for prosjektet er 4,8 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart og fullfinansiering i første seksårsperiode.

Rv. 19 for oss som skal inn og ut av Moss sentrum. Prosjektet skal gi bedre vei mellom E6 og Norges mest trafikkerte ferjesamband (Moss–Horten). Det er stadig større utfordringer med dagens vei, som også er lokalvei i Moss. Det er også et mål om at trafikken ikke skal være til hinder for god byutvikling.

Follobanen får ny jernbanetrasé de 23 km mellom Oslo og Ski, hovedsakelig i tunnel. Etter åpningen 12. desember neste år vil reisetiden halveres, til om lag 10 minutter. Prosjektet har et kostnadsanslag på 35 milliarder kroner.

Tog i alle retninger: sørover blir det 10 km dobbeltspor gjennom Moss og ny stasjon. Sammen med utbyggingen av Follobanen, vil prosjektet sørge for kortere reisetid og flere avganger mellom Moss og Oslo (trolig hvert 15. minutt). Det blir togparkering for inntil 16 togsett syd for Moss.

Det blir også mange andre tilbudsforbedringer rundt Oslo. Lokaltogene fra Ski, Lillestrøm og Asker inn til Oslo S vil kunne gå fra 15 til 10 minutters intervall. Ski vil også bli en del av ti-minutters systemet for regiontog.

Effektpakken «Ny rutemodell Østlandet» skal løse flaskehalser i systemet på Østlandet og åpne for tilbudsforbedringer og bedre utnyttelsen av jernbanenettet rundt Oslo. Blant de største tiltakene i effektpakken er planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje og togparkering sør for Ski.

Ringeriksbanen til Hønefoss over en time kortere reisevei til byen nordøst for Oslo. Da får vi plutselig en reisetid fra Ski til Hønefoss på 40 minutter. Snakk om nye muligheter. Og dermed kan vi reise til Bergen på drøye fem timer. Mellom Vestlandet og Østlandet, Viken inkludert, er det flere satsinger for å flytte mye godstransport fra vei til jernbane.

Ny T-banetunnel i Oslo: i andre periode vil det være aktuelt å prioritere statlige midler til ny T-banetunnel i Oslo.

Vi kan også nevne prioriterte tiltak på nye tilbud på vannveiene, på gang- og sykkelveier, nye ladestrukturer og en framtidig med autonome kjøretøy.

Nå blir det en omfattende periode med høringer, fram til endelig vedtak i Stortinget i juni.

«Fest beltene og bli med».

Erik Unaas, Viken Høyre, Nestleder samferdselskomiteen

Kommentarer til denne saken