Kommunens administrasjon har til dette laget et forprosjekt som ble vedtatt med noen endringer i kommunestyret 17. februar. Prosjektet har et budsjett på 50 millioner, der kommunen bidrar med 35 mill. og utbyggere med 15. Tiltakene dreier seg for en stor del om justeringer og tilpasninger ut fra dagens forhold og behov.

En stor endring peker seg likevel klart ut, nemlig i Veslebukta. Der vil kommunen erstatte dagens beskjedne brygge med et stort ovalformet anlegg, beregnet til å koste 12 millioner, 1/3 av kommunens bidrag. Ovalen vil fylle opp mye mer av kantsonen og selve bukta enn dagens anlegg, og vil for en stor del ruve 1,5 meter over vannflaten. Dette er et svært inngripende tiltak, som vil endre Veslebukta drastisk. Det fremstår som en uheldig utvidelse av uterommet langt ut i bukta.

Til behandlingen i Klima, teknikk og miljø forelå en enkel skisse for brygge-prosjektet, uten alternativer og uten tilstrekkelig tid til vurdering og drøfting på forhånd. Tiltaket fremstår som administrasjonens idé, ut fra konsulentinnspill. Det er heller ikke i tråd med reguleringen for Kolbotn sentrum og må gis dispensasjon. Saken oppleves som et av flere eksempler der kommunen allerede har stukket ut løypa, og der vi folkevalgte må prøve å holde tritt, med små muligheter til modning og diskusjon partiene imellom – enn si til å endre kursen.

Veslebukta og dyre- og plantelivet der er allerede under sterkt press, vannkvaliteten er elendig, tilstanden på bunnen dårlig, og grunnforholdene sannsynligvis krevende. Det er mange grunner til å tenke seg om og sette på bremsene. Veslebukta og alt som lever der, trenger å få ro – og mer ro enn det har nå.

Ovalbrygga er et kostbart tiltak der det er høyst usikkert om prisen står i forhold til hva man vinner. Tolv millioner er mye med dagens kommuneøkonomi. De kan brukes til mangt der man får adskillig mer ut av midlene.

Eksisterende brygge kan lett pusses opp, og pengene omdisponeres til andre – bokstavelig talt – nærliggende formål. Som for eksempel til andre deler av sentrumsprosjektet? Eller til å fremskynde oppgradering av Generasjonsparken? Eller til istandsetting av Villa Venleik-hagen og bryggene der og i Tufteparken? Eller til Kollen mellom Skiveien og jernbanen, som med enkle tiltak kan bli en liten oase? Alle disse hører like mye til det sentrale uterommet i Kolbotn som vannflaten i Veslebukta gjør.

Så til alle dere som bryr dere om hvordan vi skal ha det i Kolbotn sentrum: Kom igjen og la stemmen deres høres, enten det er her i ØB eller i andre kanaler. Og gjør det snart.