Av hensyn til klima, miljø, helse og trivsel er det mange som sykler og går, og tilsvarende mange som skal passere hverandre på strekninger der det kan være både trangt og uoversiktlig og fare for uhell. Dette gjør det interessant å følge debatten om gåing og sykling i undergangen ved XXL i Ski. Det er tydelig at det er delte oppfatninger om hva som er den beste måten for syklister og gående å passere hverandre på.

Østlandets Blad har i avisen 16. september et nyhetsoppslag om oppmerking og ferdsel på gang- og sykkelvei. En ivrig fotgjenger får uimotsagt framsi sin oppfatning av hva som er hovedregelen om ferdsel i Norge og at vegtrafikkloven har ett unntak fra denne såkalte hovedregelen. Siden hans oppfatning er direkte i strid med trafikkreglene er det behov for en oppklaring.

Hadde avisa gjort jobben sin, hadde den undersøkt hva som sies om ferdsel for syklende og gående i vegtrafikkloven. Dere ville funnet ut at denne loven gjelder for trafikk med motorvogn og annen ferdsel på veg eller område som har alminnelig trafikk med motorvogn. Siden gåing og sykling foregår uten motorvogn, og gang- og sykkelvei ikke har alminnelig ferdsel med motorvogn, ville dere forstått at vegtrafikkloven ikke er det naturlige stedet å gå for å finne regler for gåing og sykling på gang- og sykkelvei.

Dere ville antakelig ha funnet fram til trafikkreglene (forskrift om kjørende og gående trafikk), lest de særlige bestemmelsene for gående, og merket dere at det står at ”gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen”. Etter å ha lest dette ville dere kanskje ha reflektert over at teksten ikke framstår som en anbefaling, men som et direkte krav. Leste dere hele forskriften ville dere kanskje også ha tenkt at det nevnte kravet kan se ut som en hovedregel for gangtrafikk på veg, og tillatt dere å stille noen kritiske spørsmål til den ivrige fotgjengeren om hva som er hovedregelen for ferdsel i Norge.

Kravet er ifølge trafikkreglene at gående skal gå ytterst til venstre i fartsretningen når de nytter en kjørebane. Dette gjør at det for mange er naturlig å gå til venstre også når de ferdes på kombinert gang- og sykkelveg. Sykkel er et kjøretøy, og kjøretøy skal ifølge trafikkreglene føres på høyre side av vegen. En gående kan dermed anta at de fleste syklister vil befinne seg til høyre i fartsretningen. For å slippe å bli påkjørt bakfra – selv om det er mindre farlig med sykkel enn med bil - blir det da tryggest å gå til venstre. Møtet mellom syklist og gående bli samtidig mer smidig om de to passerer hverandre ansikt til ansikt og kan tilpasse seg hverandre, selv om det er syklisten sitt ansvar at det blir en trygg passering.

I Sverige har de funnet ut av det: Gående skal om det er mulig gå lengst til venstre i fartsretningen når de bruker kombinert gang- og sykkelveg. Jeg ser fram til at myndighetene kommer med en tilsvarende retningslinje her i Norge. Det vil gjøre det enklere for syklister og gående å forholde seg til hverandre på mange viktige ferdselsårer.

  • Kilde: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Gaende/

Marit Hauken, Ås