I kronikken uttrykker jeg en stor bekymring for hvordan kommunen ivaretar beboerne på Mastemyr/ Trollåsen sine interesser. Jeg går ut ifra at det er særlig denne formuleringen ordføreren er opprørt over:

«Det er heller ikke tillitsvekkende for oss når ordfører Hanne Opdan tidligere har stått frem i ØB (19.02.2020) og var meget kritisk til Statsbyggs jakt etter ny tomt for fengsel på Berghagan på Langhus. Opdan, som selv bor på Langhus, reagerte på at kommunens politikere ikke hadde blitt involvert i Statsbyggs prosess, og uttalte at Nordre Follo er opptatt av å ha åpne prosesser og involvere innbyggere og berørte. Hun la til at arealet på Berghagan ligger nært verdifulle friluftsområder, idrettsanlegg og skoler, og at det er store interessekonflikter ved lokalisering av fengsel der. Spørsmålet blir om beboerne i Nordre Follo må ha en kommunedirektør eller ordfører boende i nabolaget for å få ivaretatt sine interesser?»

Da ordføreren i 2020 ble klar over at Statsbygg vurderte en tomt i hennes nærområde, Berghagan på Langhus, skrev hun et brev direkte til Justis- og beredskapsdepartementet der gir uttrykk for at hun ønsket å være involvert i prosessen (1) Facebook Hun skriver blant annet:

«I forrige uke ble det avholdt et telefonmøte med prosjekteier i Statsbygg (..) Jeg ble da informert om saken, men det ble ikke gitt åpning for at kommunen får medvirke i den videre prosessen, det er derfor jeg nå henvender meg til Justis- og beredskapsdepartementet. I nylig vedtatt kommuneplan er området på Berghagan avsatt til kombinert formål bebyggelse og anlegg, og arealer på kommunens eiendom er avsatt til boligformål. Området ligger i umiddelbar nærhet til svært verdifulle friluftsarealer, idrettsanlegg, skoler og kollektivtilbud. Det er store interessekonflikter ved en lokalisering av fengsel i dette området. Saken har, slik jeg forstår det, kommet så langt at det nærmer seg en lokaliseringsbeslutning».

Ordføreren ønsket mer åpenhet og reell mulighet til å påvirke prosessen og ber så om et møte direkte med Justis- og beredskapsdepartementet.

Ved tomtesøket i februar 2020 var ikke Mastemyr-området nevnt som et alternativ av Statsbygg. Det er Nordre Follo kommune selv som senere omtaler Mastemyr som alternativ for fengselstomt. Selve vedtaket i formannskapet peker ikke på Mastemyr, men i saksfremlegget kommunen sendte til Statsbygg 01.09.2021 står det likevel følgende:

«Kommunedirektørens innstilling: Nordre Follo kommune mener en etablering innenfor næringsområdene på Berghagen eller Mastemyr kan vurderes videre i prosessen for lokalisering av et nytt Oslo fengsel. …. Kommunedirektøren mener samtidig at kommunen har enkelte veletablerte næringsområder, der etablering av et fengsel kan egne seg og gi gode synergi- og samarbeidseffekter med tilgrensende næringsliv. Særlig aktuelt vil være næringsområdene på Berghagan og Mastemyr. Kommunedirektøren anbefaler at Statsbygg ser videre på en mulig løsning her».(..)

Kommunen fortsetter:

«De beste mulighetene finnes på Berghagan på Langhus og på Mastemyr helt nord i kommunen. Her er det veletablerte næringsområder med relativt store tomter, varierte virksomheter, og relativt god kollektivdekning. På Berghagan fyller ingen enkelteiendommer alene størrelseskravet. Her er eiendommen gnr/bnr 107/103, som også ble vurdert som aktuell fra Statsbyggs side i forrige runde, den største eiendommen (56 mål). Denne kan være velegnet. Imidlertid gjør størrelseskravet at de enten må kjøpe ytterligere en tilgrensende næringseiendom, eller ta i bruk litt av kommunens ubebygde naboeiendom. På Mastemyr er gnr/bnr 239/141 alene 69,7 mål og treffer godt på de fleste utvelgelseskriteriene».

I kommentaren i Østlandets Blad kan vi lese at ordføreren sier:

«Tomten på Trollåsen ligger også i et område der det i lang tid har vært avklart at dette er avsatt til næringsvirksomhet i både kommune- og reguleringsplaner, mens deler av det aktuelle området på Langhus er planlagt til friområde og boligbygging».

Til opplysning, Mastemyr er et meget lite næringsområde helt tett opptil bebyggelse og et veletablert boligområde. Stor-Oslo skal også bygges 500 nye boliger på «Volvo-tomten» et steinkast unna.

Det er jo nesten fascinerende å ha en ordfører som sterkt argumenterer i media mot en lokalisering i sitt nærområde og også henvender seg direkte til Justis og beredskapsdepartementet om dette, samtidig som hun synes det er helt greit å legge et fengsel i vårt boligområde. Fengselet vil ligge under 100 meter fra barnehagen vår. Argumentet om at dette fra før er regulert til et næringsområde er et skrekkelig dårlig argument når beboerne i umiddelbar nærhet vil bli sterkt negativt berørte.

Det er også meget kontrastfylt å lese ordførerens store bekymring i brevet til Justis og beredskapsdepartementet over at når først Statsbygg har bestemt seg er det lite man kan gjøre, samtidig som hun og kommunedirektøren gikk ut i Oppegård Avis og sier:

«Næringstomten i Trollåsveien 8 ligger inntil boligområder på Trollåsen, og det er forståelig at dette vekker spørsmål hos nærmiljøet, sier ordføreren».

Hun og kommunedirektøren sier at om det på et tidspunkt skulle bli slik at denne tomten blir et reelt valg for Statsbygg og JD, så er det ikke sånn at prosessen da er kjørt.

«Jeg kan forstå at man tenker det, men det er ikke riktig, beroliger Øyvind Henriksen».

Han sier at veien videre forutsetter en vedtatt reguleringsplan fra folkevalgte i Nordre Follo. Statsbygg har tidligere sagt at den valgte tomten må være ferdig regulert i løpet av 2024.

«Det betyr at det i forbindelse med behandling av reguleringsplanen vil komme høringsrunder, medvirkningsprosesser og dialog med berørte parter. I en eventuell reguleringsplanprosess vil også alle forhold konsekvensutredes, og da får vi oversikt over alle ulemper og fordeler ved en etablering i vår kommune, sier Hanne Opdan»(OA)

Det er mange motstridende uttalelser i denne saken. Og det er kanskje ikke så rart at vi har liten tillitt til at kommuneadministrasjonen eller ordføreren vil tale vår sak. De har ennå ikke tatt kontakt med oss berørte innbyggere i en for oss helt essensiell sak. Vi er flere her på Kolbotn som ved flere anledninger har etterlyst informasjon om hvordan denne medvirkningen og involveringsprosessen skal se ut, uten å få svar fra noen i kommunen.

På kommunens hjemmesider ble det den 7. januar lagt ut noe informasjon (altså etter henvendelsene fra lokalavisene)

«Skulle tomten på Mastemyr bli anbefalt til Justisdepartementet som aktuell, vil det være opp til folkevalgte i kommunen å avgjøre dette, sier ordfører Hanne Opdan. Ordfører er tydelig på at om det nå blir til at Mastemyr er ett av alternativene Statsbygg anbefaler til Justisdepartmentet, er det de folkevalgte som eventuelt skal vedta reguleringsplan og at det da vil komme innbyggermedvirkning.«

« Det betyr at det da vil være en ordinær prosess rundt dette, som høringsrunder, dialogmøter og konsekvensutredning, sier Opdan».

Hvis det virkelig er slik at kommunen og innbyggerne kan bestemme selv, hvorfor skrev hun så da det brevet direkte til Justis- og beredskapssenteret når hennes nabolag ble foreslått?

Og når fikk kommunen beskjed om at eierne på Berghagan ikke ville selge, var det før eller etter anbefalingen om tomter ble sendt til Statsbygg? Og er det kommunen som ikke vil selge sin tomt der?

Videre, hadde eiendommen på Mastemyr vært aktuell dersom ikke kommunedirektøren hadde omtalt denne i sitt saksfremlegg som ble sendt til Statsbygg?

Det er nå knapt to uker til Statsbygg skal innsnevre ytterligere, så vi har forferdelig dårlig med tid. Dette er en sak som betyr enormt for oss, og det er viktig at kommunens håndtering her blir synlig, så får jeg bare leve med stemplet om å være ufin. For øvrig anbefaler jeg alle interesserte i å ta en tur innom Berghagan og Mastemyr, kun for å sammenligne ordførerens oppfatning av egnethet for Norges største fengsel.

Fremover håper vi virkelig at kommunen i større grad ivaretar egne innbyggeres interesser i denne saken - det er helt essensielt for at vi skal kunne ha tillitt til kommunen vår.