Hovedutvalget vedtok 27.05.21 å endre skolekretsgrensene for elever bosatt på Danskerud og Bjørnebekk med det resultat at disse elever, fra og med 1. august, skal sokne til Rustad skole, og ikke Kroer skole som i dag.

Kroer skole er en liten bygdeskole med lang historie, men er i dagens politikk kun et spørsmål om økonomi. Dette har jeg som forelder til en i andre klasse og en i første klasse fra høsten, ingen problemer med å forstå. Det som er et problem å forstå er hvordan politikerne ikke kan fatte et endelig vedtak om å legge ned skolen dersom det ikke er økonomisk forsvarlig å drifte den videre. Dette vil gagne alle, ikke minst barna som går der, som fra høsten mister mange av dagens klassekamerater, og skolen totalt sett nesten halveres. Dagens andreklasse har 17 elever, som er et stort antall med tanke på Kroers skolekrets, men med forslaget som nå foreligger vil denne klassen bli rasert. Høstens førsteklasse vil kun bestå av tre elever. Det undres over hvordan skolen har mulighet/kapasitet/kompetanse til å ivareta de psykososiale forholdene denne endringen medfører, i denne klassen og på resten av skolen, med fjerning av klassekamerater, venner og mye av det sosiale miljøet. Administrasjonen ved Kroer skole er allerede vedtatt at skal flyttes til Rustad, slik at denne skolekretsendringen er, som vi ser det, kun et skritt videre på veien til seigpining av våre barn som skal tilhøre en døende skole.

Vedtak om nedleggelse av Kroer skole vil være en svært upopulær politisk beslutning, men i denne situasjonen må politikerne fatte et vedtak uavhengig av popularitet eller frykt for ikke å bli gjenvalgt. Som forelder ber jeg politikerne i Ås kommune om å fatte det vedtaket som gagner barna våre best. Valget, som vi ser det, er enten å legge ned skolen fullt og helt, eller å fortsette full drift videre. Men jeg ber dere om å velge det ene eller det andre, ikke en halvveisløsning som ikke er til våre barns beste.

Velg fornuftig, bruk hjertet.