Det er ikke rart, for vi snakker om et bygg som vil ruve i området og være godt synlig fra lange avstander i opptil 100 år eller mer. Fengselet vil gjøre Kolbotn landskjent som stedet med Norges største fengsel, og definere hva slags utvikling man får i den nordlige delen av kommunen vår i mange tiår fremover. Det er i nord man plasserte beredskapssenter, det er i nord at postomlastningssenteret kommer – og nå er det fare for at man nord i kommunen får enda en belastning i form av Norge største fengsel.

LES OGSÅ: Odd mener Nordre Follo må sende stafettpinnen videre til ordføreren i Enebakk: – De har evnet å ta en beslutning

Vi ser heldigvis at det nytter å opplyse om hva som skjer. Facebook-gruppen «Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn» har på noen få uker fått 1100 medlemmer. Motstanden vokser raskt, etter hvert som det går opp for flere og flere hva som kan skje med et nærområde vi er glad i.

Mange er frustrerte over prosessen hittil. Det er forståelig. Når medlemmer av kommunestyret sier at de ikke forstod hvor tett den aktuelle tomten ligger inntil eksisterende bebyggelse under formannskapets behandling, så sier det mye om at vesentlig informasjon ikke har vært formidlet til politikerne på en god måte. Og det tjener lokalpolitikerne våre til ære at de innrømmer det, fremfor å stå fast ved egne feil.

For til syvende og sist skal denne saken avgjøres av politikerne, ikke administrasjonen. Vår jobb som innbyggere blir derfor å opplyse politikerne om fakta og faktiske forhold i denne saken, og å gjøre våre bekymringer og argumenter hørt.

LES OGSÅ: Sebastian og Sophia har samlet underskrifter mot fengsel i nabolaget: – Mange kan føle seg utrygge på skoleveien

Fakta er at eksisterende bebyggelse starter om lag 20-30 meter fra tomten som er aktuell for fengsel. Det ligger en barnehage om lag 120 meter unna. Området må planeres og all eksisterende vegetasjon fjernes. Etter slike store naturinngrep, som medfører at barn, voksne og eldre mister nære tur- og naturområder, skal det bygges gjerder på mange meter, med piggtråd på toppen. Et høysikkerhetsfengsel forutsetter av sikkerhetsmessige årsaker flombelysning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slike naturinngrep og fysiske installasjoner er ikke mulig å gjøre på en skånsom måte som tar tilstrekkelig hensyn til omgivelsene.

Fakta er at tomten så vidt oppfyller minimumskravet til Statsbygg. Dette påvirker soningsforholdene negativt, slik blant annet Jussbuss har påpekt. Tomten er derfor også en dårlig løsning for de innsatte.

Fakta er at dette vil medføre en økt trafikk med bil, i en kommune som har vedtatt at all trafikkvekst skal skje med kollektiv, gange og sykkel. Fangetransport må selvfølgelig skje med bil. Det blir et betydelig antall transporter som går i skytteltrafikk i løpet av et år, siden det er snakk om flere hundre fanger. Og sannsynligheten for at bistandsadvokater i en hektisk hverdag setter seg på buss eller tog fra Oslo for å besøke klienter i fengselet er i beste fall hypotetisk. I tillegg kommer det tungtrafikk som følge av leveranser av ulike varer til fengselet.

LES OGSÅ: Vil flytte fengselsplanene fra Nordre Follo til Enebakk: – Vi må handle på vegne av innbyggerne

Fakta er at fengsel i Trollåsveien 8 ikke er forenelig med eksisterende arealplan eller kommuneplan, da det vil ødelegge for områdets grønne karakter, grønne koller og grønne lunger fordi eksisterende terreng og vegetasjon vil bli fjernet som en del av planeringen av tomten. Dette forringer landskapsmessige og estetiske kvaliteter og medfører vesentlige ulemper for omgivelsene. Det tar heller ikke hensyn til virkningene for naboeiendommene. At ingen av disse momentene, eller den delen av kommuneplanen som spesifikt omtaler det aktuelle området, var en del av det faglige underlaget fra administrasjonen er sjokkerende.

Fakta er at fengselet vil ødelegge for all fremtidig positiv områdeutvikling i form av nye boligprosjekter, og for «myk» næringsetablering.

Dette er forhold som ikke endrer seg den dagen Statsbygg kommer med sine vurderinger til Justisdepartementet. Vi risikerer å bli fanget av en prosess hvor staten overkjører kommunen. Derfor må kommunepolitikerne være føre var – og si nei til fengsel før Statsbygg og justisminister Emilie Enger Mehl sier ja.

Diskusjonen om hva et høysikkerhetsfengsel i Kolbotn betyr vil fortsette. Aksjonsgruppa har hatt gode møter med ordfører, varaordfører og flere av de politiske partiene. Vi tror at våre folkevalgte er opptatt av den beste utviklingen for hele, ikke bare deler av, kommunen. Vi tror at engasjement nytter, og har ikke tenkt å gi oss før kommunen sier klart nei til nytt fengsel i umiddelbar nærhet til et boligområde i Kolbotn.