Gå til sidens hovedinnhold

Dobbelt så mye støy langs Løkenveien?

Folk flest skjønner at 80-sonen i Løkenveien – en smal vei med svinger og bakketopper – er en sikkerhetsrisiko. Men hevingen av fartsgrenser har også en støyside.

I Norge har over 2 mill. mennesker så mye veitrafikkstøy der de bor at støyen kan medføre en helserisiko. Mye av dette skyldes gamle synder, fra den gang en bygget veier eller boliger uten å bry seg det ringeste om at biler og motorsykler faktisk støyet, og at støyen økte etter hvert som det ble flere av dem og farten gikk opp.

For å unngå å gjenta fortidens feil lanserte Miljøverndepartementet i 2005 en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Den brukes nå av bl.a. alle kommuner i Follo. Når noen skal bygge boliger i et område som er beregnet å være støyutsatt, krever kommunene derfor at utbygger får laget en støyfaglig vurdering. Den skal dokumentere støynivået, og – hvis nødvendig – foreskrive avbøtende tiltak som gir tilfredsstillende støyforhold etter gjeldende regelverk.

Støyskjermer og gode lydvinduer er de vanligste tiltakene. Retningslinjen brukes også av Statens vegvesen. Vegvesenet er derfor pålagt å utføre avbøtende tiltak hvis boliger langs en ny eller utvidet vei får støy over grenseverdiene. Men 2021-utgaven av T-1442 tar også hensyn til tiltak som gir mer støy langs eksisterende anlegg (5.2.2):

«Endring og utbedring av eksisterende anlegg Med endring og utbedring av eksisterende anlegg menes alle tiltak, der endringen gir en økning i støynivå på 1–2 dB [desibel, min bem.] som følge av:

• endret geometri

• økt fartsgrense

• økt kapasitet

• økt andel tungtrafikk, eller

• endring av støyskjermer- og støyvoller.»

Veitrafikkstøy øker voldsomt med høyere fart. Etter Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy øker samlet støy fra lette biler med ca. 3 dBA, som tilsvarer en fordobling. Støyen fra tunge biler øker ca. 5 dBA, som tilsvarer tre ganger så mye støy (dBA er en desibelskala som legger størst vekt på de frekvensene vi hører best, og som brukes i regelverket). Til dette kommer at fartsøkningen antagelig har skapt mer biltrafikk.

Med fartsøkningen fra 60 til 80 km/t kan altså bebyggelse langs Løkenveien få støy over grenseverdiene, selv om tidligere beregninger viste tilfredsstillende støyforhold. Har en overhodet tatt hensyn til dette da fartsgrensen ble økt?

Kommentarer til denne saken