Gå til sidens hovedinnhold

Drift av idrettsanlegg – la idretten bidra

Kommunedirektøren i Nordre Follo har lagt frem et forslag om at avtalene kommunen har med idrettslag om drift av utendørsanlegg sies opp. Men å redusere idrettslagenes involvering i driften, er feil vei å gå, skriver lederen og nestlederen i Nordre Follo Idrettsråd her.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunedirektøren i Nordre Follo har lagt frem et forslag om at avtalene kommunen har med idrettslag om drift av utendørsanlegg sies opp. Vinterdrift skal settes ut på anbud, mens sommerdrift overtas av kommunen selv for alle anlegg. Idrettsrådet og idrettslagene er helt enig i at idrettslagene må likebehandles og at avtaler må harmoniseres. Men å redusere idrettslagenes involvering i driften, mener vi er feil vei å gå. Vi kan heller ikke se at dette er hva politikerne har bedt om i tidligere vedtak.

Idretten har vist at de kan drifte anleggene sine på en god måte. Idrettslagene er til stede i anleggene hele tiden og har derfor god innsikt i behov for tiltak. Gjennom driftsavtalene får de også et eierforhold til å arbeide for en best mulig anleggskvalitet. Avtalene har også medført at idrettslagene har opparbeidet seg meget god kompetanse på de forskjellige anleggene. De har innsikt i og forståelse for hva som gir dem effektiv drift og forlenget levetid ved bruken av anleggene.

En oppdeling med overtagelse av ansvaret for drift hver vår og høst, er i seg selv kompliserende. Det blir manglende kontinuitet i driften. Erfaringene vi har med slik oppsplitting, er mye diskusjon om hvem som har ansvar for hva. Hører det til vinterdrift eller sommerdrift? Vi opplever at idretten i stor grad tar ansvaret for å løse disse utfordringene. Dette gjøres fordi man er bruker og dermed er tjent med løsning, men også fordi idretten har kompetansen som skal til.

Vi vil også peke på en særlig utfordring knyttet til å si opp avtalen om driften av utendørs isflate i Ski idrettspark. Ski Ishockey har avtale om drift av Ski ishall. Det vil være en lite bærekraftig løsning å splitte opp driften av innendørs- og utendørsanleggene. Her trengs betydelig kompetanse og riktig utstyr. Det er ingen grunn til å dublere dette for to tett koblede anlegg. Vi mener idretten igjen er den eneste rette operatør for dette.

Det er en vinn-vinn-situasjon ved å maksimere idrettslagenes involvering i driften av anleggene de selv benytter. Totalkostnaden blir mindre, og idrettslagene kan få noen inntekter ved en slik løsning. Det er også kortere vei mellom brukerne av anleggene og koordinator for drift, slik at tilpasninger kan gjøres effektivt. I tillegg tilsier erfaringene at kvaliteten blir bedre.

Hvorfor løftes ikke slike forhold frem i saksfremlegget? Vi oppfordrer politikerne til å søke å finne løsninger som innebærer at idrettslagenes muligheter for å drifte anleggene forsterkes. Idrettsrådet ønsker å involveres i et samarbeid med kommunen om tilrettelegging for best mulige løsninger.

Kommentarer til denne saken