Det er menn som begår flest partnerdrap og kvinner har større sannsynlighet for å bli drept av sin nåværende eller tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle, enn av noen andre. Partnerdrap er den mest alvorlige formen for vold i nære relasjoner, og skjer sjelden uten forvarsel. Offeret har som regel blitt utsatt for vold av partneren også i før drapet og det har i de fleste tilfellene vært kontakt med politi, helse- og omsorgstjenestene eller andre deler av hjelpeapparatet. Vold i nære relasjoner må forstås som et varsel om at det kan komme en enda mer grufull handling.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, som i ytterste konsekvens tar liv. Det rammer familiene hardt og er et alvorlig samfunnsproblem. Høyre vil fortsette arbeidet med å bekjempe vold og overgrep, voldtekt og vold i nære relasjoner. Vi vil følge opp anbefalingene i Partnerdraps-utvalgets utredning, bestilt av Solbergregjeringen, samt handlingsplan «Frihet fra vold» som ble lagt frem av Solbergregjeringen.

I arbeidet med å bekjempe volden vil vi sette offeret først ved å forebygge bedre, hjelpe bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler og avvergingsplikten er kjent for alle som møter voldsutsatte.