Ul­ve­un­ger tro­lig født i Ene­bakk-sko­gen

NINA`s viltkamera fanget opp denne drektige ulven i Østmarka 28.april i år.

NINA`s viltkamera fanget opp denne drektige ulven i Østmarka 28.april i år. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Om en ukes tid er det ven­tet at ul­ve­un­ge­ne vand­rer ut fra hiet og vi­ser seg for om­ver­den. Men ikke alle vil åpne dørene for den nye fa­mi­li­en i Enebakk.

DEL

FOLLO: Råd­gi­ver Chris­ti­an Hill­mann hos Fyl­kes­man­nen i Oslo og Akers­hus ber folk om å trek­ke seg unna og kon­tak­te fyl­kes­man­nen el­ler Sta­tens na­tur­opp­syn der­som de får øye på ulveflokken.

Si­den de uni­ke bil­dene av to ul­ver i Øst­mar­ka ble fan­get opp av vilt­ka­me­ra 28. ap­ril i år, har in­gen sett snur­ten av pa­ret.
Ul­ve­eks­per­te­ne an­tar at val­pe­ne nå er født et sted i de dy­pe­re sko­ger. Et gjen­nom­snitt­lig ul­ve­kull er på 5–6 val­per.
Hill­mann reg­ner med at de be­gyn­ner å vand­re ut fra hiet og blir mer syn­li­ge i ter­ren­get om en drøy ukes tid.

– Så langt har vi fått inn kun et par ob­ser­va­sjo­ner av ul­ve­pa­ret i vin­ter, men val­pe­ne er mer nær­gå­en­de, mind­re sky, sier rådgiveren.

In­ten­si­ve­rer opp­sy­net

Samtidig med at en ald­ri så li­ten sen­sa­sjon er i anmarsj, går det ryk­ter i Ene­bakk om at ul­ve­mot­stan­de­re har lagt ut gift­åte.

– Sta­tens Na­tur­opp­syn (SNO) og po­li­ti­ets mil­jø­av­de­ling har in­ten­si­vert opp­sy­net, kan Hill­mann opp­ly­se.

Han sier vi­de­re at fyl­kes­kom­mu­nen er i god dia­log med de fem bøn­de­ne som ikke kan slip­pe sau­ene sine på ut­marks­bei­te i år på grunn av ul­ven. Bøn­de­ne får blant an­net økonomisk støt­te til «ulv-av­vi­sen­de» gjer­der.

– Har mer respekt for jakt

Frp-po­li­ti­ker Remi Aas­li, bo­satt i Ytre Ene­bakk, me­ner Østmarkaulven ikke har li­vets rett i tettbefolket område. Han presiserer at han uttaler seg som privatperson.

– Det kan lett bli konflikter, og jeg sy­nes det er synd at folk skal mis­te næ­rin­gen sin.

Aas­li sier han har hørt om ryk­te­ne som ver­se­rer i byg­da. – En kon­se­kvens av at man til­la­ter at ul­ve­ne etab­le­rer seg her, me­ner han. Men bruk av giftåte har han liten re­spekt for.

– Jeg hadde hatt mer respekt for en som gikk ut og jakten på ulven.

Lokalpolitikeren er ikke enig i at Østmarkaulven er fol­ke­sky. Han har hørt om fle­re som har sett dy­ret i Ene­bakk.

– En­ten er ul­ven vel­dig pr-kåt, el­ler så er det flere ulver der inne.

Artikkeltags