Gå til sidens hovedinnhold

Gaupesteinmarka blir naturreservat

Artikkelen er over 10 år gammel

SKI: En kongelig resolusjon fattet av Kongen i statsråd er alt som mangler før Gaupesteinmarka naturreservat er et faktum.

Det betyr slutten på en lang kamp for dem som har ønsket å slå ring om Gaupesteinmarka. Et formelt vedtak er siste hånd på verket.

– Det er ikke avklart når vernevedtak vil skje, opplyser seniorrådgiver Asbjørn Solås ved Avdeling for naturforvaltning i Miljøverndepartementet til ØB.

Del på Facebook

Frivillig vern

Allerede i 1984 ble store deler av det kommende naturreservatet vurdert i forbindelse med Landsplanen for vern av barskog, men kom ikke høyt nok opp på lista til å bli tatt med. At det nå blir et naturreservat på drøye 6500 dekar er takket være 18 grunneiere i Gaupesteinmarka som har sagt ja til å gå med på frivillig vern.

LES OGSÅ: Grunneierne foreslo frivillig vern

Få innvendinger

For knapt ett år siden inngikk de en avtale med Direktoratet for naturforvaltning (DN) om frivillig vern. Siden ble forslaget sendt ut til høring. På bakgrunn av høringsrunden går DN nå inn for at Gaupesteinmarka vernes som naturreservat.

– Generelt er det få innvendinger til forslaget om vern av dette området. Det er gjennomført forhandlinger med grunneierne på forhånd. slik at verneforslaget er avklart med grunneierne før høringen, skriver DN til Miljødepartementet.

Viktig friluftsområde

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og landskspasområde som representerer fattig til middels rike skogtyper med gran og furu i lavereliggende trakter i marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk.

– Området har stor verdi for naturopplevelser og friluftsliv, påpeker DN i sin tilråding.

Ikke skogsdrift

Det vil ikke lenger være skogbruk i området som nå vernes. Annen bruk som utmarksbeite, jakt, fiske og friluftsliv vil i stor grad kunne fortsette som før. Eksisterende skiløyper kan prepareres og orienteringsposter à la Skautravern`n settes ut.

Urskogskjuke og gaupe

Totalt er 25 rødlistede arter kjent i Gaupesteinmarka, deriblant 11 arter av vedboende sopp.

– Flere av artene er svært sjeldne for Follo-regionen, og signaliserer at området trolig er nærmere naturskogstilstand enn det aller meste innenfor samme region.

I tillegg er det registrert flere rødlistede fuglearter, blant annet de sårbare artene hønsehauk, nattravn, dvergspett, lerkefalk og konglebit.
Og gaupe, som antas å ha leveområde i Gaupesteinmarka.

LES OGSÅ: Naturvernforbundet: – Endelig verneområde