Vi kan alle føle på ensomhet innimellom men å føle seg ensom over tid kan bli en så stor belastning at du blir syk av det. Studier viser at noen er mer utsatte enn andre. Mest utsatte er de som synes det er vanskelig eller svært vanskelig å få familiens inntekter til å strekke til i det daglige og de som av helsemessige årsaker opplever store aktivitetsbegrensninger. Studier fra Ungdata og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at omkring 3 av 10 unge opplever ensomhet og Pisa-undersøkelsene i perioden 2003–2018 tyder på at flere unge i 15-årsalderen føler seg ensomme på skolen og oftere opplever at de blir holdt utenfor, er annerledes og ikke passer inn. Også blant de eldre, over 80 år er det mange som føler seg ensomme. Nesten 4 av 10 eldre over 80 år sier at de føler seg ensomme, og minst 70 000 nordmenn opplever t de ikke har noen nære eller gode venner de kan ta kontakt med når de trenger noen å snakke med.

Ensomhet over tid kan innebære psykisk smerte og være en stor risikofaktor for psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Faktisk ensomhet i form av sosial isolasjon, det å leve alene og det å føle seg ensom kan føre til økt dødelighet og er en risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet. I tillegg kan manglende sosial støtte svekke evnen til å mestre påkjenninger og øker risikoen for både fysiske og psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon.

Det er altså viktig å ta økende ensomhet på alvor. Regjeringen Solberg lanserte en strategi, «Saman mot einsemd – regjeringa som strategi for å førebyggje einsemd – 2019-2023) og de jobbet aktivt med å forebygge og redusere ensomhet og stigma knyttet til ensomhet. Det var viktig for regjeringen Solberg å ha fokus på ensomhet som en folkehelseutfordring. Strategien har tre hovedmål: synliggjøre ensomhet som en folkehelseutfordring og stimulere til økt sosial deltagelse, få mer kunnskap om ensomhet og effektive tiltak og arbeide systematisk for å forebygge ensomhet og øke sosial støtte. Ensomhet ble i større grad integrert i det systematiske folkehelsearbeidet og skulle vurderes inkludert i folkehelseloven, slik at det kan stilles krav til kommunene om å iverksette tiltak mot ensomhet ved behov. Det er viktig at den nye regjeringen følger opp dette arbeidet i årene som kommer og Høyre foreslår derfor at regjeringen Støre utarbeider en handlingsplan for å redusere ensomhet og etablere verktøy for å måle forekomsten av ensomhet.

Tiltak rettet mot å forebygge og redusere ensomhet rettes oftest mot individ- eller gruppenivå. Det har vært forsket på om sosial, kognitiv trening og sosial støtte kan være tiltak som kan ha effekt på individnivå, men flere studier peker på behov for mer forskning.

Tilgjengelighet til sosiale fellesskap og variasjoner i boligbygging kan også redusere ensomhet. Det er langt mindre kunnskap om effekter av tiltak på et lokalt og samfunnsmessig nivå. Det er behov for mer forskning om ensomhet som risikofaktor for dårlig helse og om sosial støtte som buffer mot ensomhet, samt mer kunnskap om effektive tiltak for å motvirke ensomhet. Derfor foreslår vi at regjeringen Støre styrker forskningen på, og øker kunnskapen om, ensomhet og foreslår flere motvirkende tiltak om kan motvirke ensomhet. Vi ber også om at samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner for å forebygge ensomhet styrkes.

Vi kan også bidra hver for oss for å minske ensomheten blant våre medmennesker. Ta en telefon, drikk en kopp kaffe eller gå en tur sammen men en du ikke har sett på en stund. Ofte er det ikke så mye som skal til for å få noen som i utgangspunktet føler seg utenfor til å føle seg litt mer innenfor.