Ås Arbeiderparti prioriterer en god oppvekst for barn og unge i kommunen. I arbeidet med nytt budsjett for 2023, har det vært svært viktig å skjerme de yngste og å styrke tilbudet for de unge i hele kommunen. Det er tøffe tider økonomisk for Ås, men det skal ikke gå utover de yngste.

Oppvekstfeltet i Ås kommune melder om en økning av barn og unge, som sliter med psykisk helse og dårlig adferd. Tall fra Ungdata bekrefter dette. Nordbytun ungdomsskole har i en lengre periode slitt med en liten gruppe ungdommer, som er svært utagerende.

Skolehelsetilbudet ved Nordbytun og også Sjøskogen skole, blir nå styrket. I neste års budsjett gis det midler til en ny stilling i skolehelsetjenesten for ungdomsskolene. Nordbytun og Sjøskogen får nå et skolehelsetilbud fem dager i uken, i stedet for fire.

Denne styrkingen av tilbudet ved helsestasjonene, har vært viktig for Arbeiderpartiet.

Å styrke skolehelsetjenesten er helt i tråd med de statlige føringene om flere og gode lavterskeltilbud. Kommunen vil nå jobbe aktivt med heving av kompetanse hos ansatte og rekruttering. De forebyggende tjenestene har over tid slitt med rekruttering, og ansatte har vært sykmeldte i lengre perioder. Flere stillinger vil forhåpentligvis gjøre arbeidsbyrden mindre for dem som allerede står i stillingene, og nye vil komme til.

Gode tjenester viktigst

Ansatte som jobber med barn og unge melder at det etter nedstengelse og mye hjemmeskole, er flere barn som trenger tilrettelegging og tilpasninger i skolehverdagen. Parallelt med dette har Nordbytun helsestasjon hatt bemanningsutfordringer, noe som førte til en samlokalisering av svangerskaps- og helsestasjonstilbudet til gruppa 0-5 år. Erfaringene med dette er positive, særlig hos de ansatte.

Ved å slå sammen helsestasjonene til en, gir kommunen et bedre faglig helsetilbud til de minste og svangerskapstjenesten, samtidig som Nordbytun skole får overta helsestasjonsarealene. Det vil gi skolen mer plass og mulighet til alternativ undervisning for elever som trenger det.

Ås Ap har i flere år satset på skole. Nye skolebygg har blitt bygget, for å gi barna bedre plass og bedre omgivelser. Nå er det tid for å se på innholdet i byggene. Å styrke skolehelsetjenesten er helt i tråd med partiets program.

En samlet og faglig sterk barseltjeneste vil en god start på livet, en styrket skolehelsetjeneste vil gi et bedre tilbud for ungdommen og slik håper As Ap at kommunen vil være et godt sted å vokse opp.

Økende innsparinger, og stram kommuneøkonomi gir begrensede muligheter for å jobbe forebyggende. Det er derfor svært viktig at det tar smarte grep nå, slik at barn og unge ikke blir skadelidende.

Martin Østtveit-Moe og Anette Alexandra Dey, Ås Arbeiderparti