Det er urolige tider i verden, og det påvirker oss alle. Den økonomiske situasjonen er kraftig endret på et år. Økte energikostnader og prisøkning på trevarer, asfalt og betong betyr at det blir dyrere å drifte kollektivtransporten, vedlikeholde og bygge veier, gang- og sykkelveier og videregående skoler. I tillegg merker vi fremdeles ringvirkninger av pandemien.

Derfor er trygg økonomisk styring bærebjelken i fylkesrådets forslag budsjett for Viken fylkeskommune.

Våre viktigste prioriteringer i budsjettet er å gi alle elever i videregående opplæring et godt tilbud, og å opprettholde kollektivtilbudet.

Kollektivtransport i Viken styrkes med 434 millioner i 2023. Det gjør at vi unngår kutt og opprettholder et attraktivt kollektivtilbud, i en periode med økte kostnader og reduserte billettinntekter på grunn av pandemien. Blant annet vil vi sette av 21 millioner kroner til utprøving av fleksible billettløsninger, og vi styrker busstilbudet i Follo i forbindelse med åpningen av Follobanen i desember.

Befolkningsveksten gjør at fylkeskommunen fortsatt vil ha store investeringsbehov i årene som kommer. Det blir 2200 flere elever i videregående skole i området som i dag heter Viken fram til 2026. Vi skal bygge ut flere skoleplasser og sørge for at våre skolebygg vedlikeholdes. Neste år skal vi etablere 300 nye elevplasser, og har vi lagt inn 1,2 milliarder kroner til nye elevplasser og rehabilitering av skolebygg i 2023.

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv og læreplassgaranti er høyt prioritert. Vi setter av 900 millioner kroner til opplæring i bedrift. Elevene skal ha et godt liv på skolen. Vi styrker satsingen på helsefremmende skoler, og på gratis skolemåltid og sunne og bærekraftige kantiner. Neste år vil nesten halvparten av elevene ha et tilbud om gratis skolemåltid, og over halvparten av skolene.

Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030, og vi skal nå målet om en utslippsfri kollektivtransport. Fylkeskommunens egen virksomhet skal være fossilfri innen 2028. Derfor setter vi av 10 millioner kroner ekstra til investeringer i solcelleanlegg på fylkeskommunens egne bygg i 2023.

Dette budsjettet blir det siste som legges fram for Viken fylkeskommune.

Fylkesrådet har lagt opp til et ansvarlig budsjett, som vil bidra til en god start for de nye fylkeskommunene Buskerud, Akershus og Østfold fra 1. januar 2024.

Edvin Søvik (Ap), Fylkesråd for finans og administrasjon, Viken fylkeskommune