Ekstraordinært stort behov for å bygge nye videregående skoler for økende elevkull i årene fremover tar størstedelen av budsjettet. Korona har ikke bare preget året som har gått, men dessverre også tiden fremover. Og en mulig fylkesoppløsning krever store ressurser og tar mye kapasitet og kan skape dårligere økonomi for de tre eventuelle nygamle fylkene som kan bli gjenopprettet. Koronaen skaper store utfordringer for kollektivtrafikken, som trenger ekstraordinære tilskudd. I forliket har det vært sentralt for oss å hindre økte priser og kutt i rutetilbudet.

I fylkesrådets opprinnelige budsjettforslag så ble det lagt opp til at det først skal skje en omlegging til fossilfrie hurtigbåter på fjorden mellom 2026 og 28. I forliket med oss flytter vi ambisjonen tilbake til 2024, samtidig som vi setter av 10 millioner ekstra hvert år i økonomiplanperioden til utslippsfri kollektivtrafikk. Vi setter også av mer penger for at fylkeskommunen raskere kan sørge for at egen kjøretøypark blir fossilfri. Også arbeidet med trygg skolevei skal styrkes.

I budsjettforliket har vi fått gjennomslag for at fylkeskommunen skal trappe opp arbeidet med Oslofjorden i samarbeid med andre relevante aktører før miljøtilstanden blir irreversibel. Generelt har vi avsatt mer midler til regionalt arbeid så fylkeskommunen måter skal bidra til å utvikle Viken til å bli en mer bærekraftig og livskraftig region for fremtiden, uavhengig av fylkesinndeling. Dette gjelder også økt støtte til grønn næringsutvikling, og mer satsning på klimatiltak. Vi understreker at arbeidet med klimabudsjett må videreutvikles, også til å omfatte indirekte utslipp både for fylkeskommunen og generelt for vikensamfunnet. Uavhengig av budsjettavtalen har vi sørget for at det pågår et utviklingsarbeid knyttet til arealbudsjett, og begge deler er ment å bli redskap for kommunene i Viken, i tillegg til at dette skal være førende for våre egne saker og planarbeid.

Vi har også sørget for at støtteordninger til de frivillige organisasjonene i Viken styrkes med én million kroner i 2022. Det oppfordres til at det særlig prioriteres aktiviteter og møteplasser som kan bidra til integrering.

Vi har fått gjennomslag for at fylkesrådet skal fremme en sak for fylkestinget for å belyse mulighetene for at det kan utvikles utlånssentraler for utlån av diverse utstyr og tjenester i tilknytning til biblioteker. Dette kan skje i samarbeid med kommunene og frivilligheten, eventuelt på annen egnet måte. Bua-nettverket kan være en aktuell samarbeidspartner, men det kan også vurderes andre. Dette bør sees i sammenheng med Vikens satsning på sirkulærøkonomi, men kan også være et bidrag for sosial utjevning, livskvalitet og andre viktige samfunnsmål.

Alt i alt mener vi at Viken hadde trengt et større skifte mot et grønnere og mer rettferdig Viken enn budsjettet sørger for. Likevel mener vi at disse og mange av de andre tiltakene vi har fått gjennomslag for tross alt gir et godt bidrag innenfor rammer som er svært krevende.