Arbeiderpartiets gruppeleder påstår at god politisk styring ligger bak det gode driftsresultatet. Lenger unna sannheten er det vanskelig å komme. Da budsjettet for 2021 ble behandlet i desember 2020 ønsket Høyre å justere budsjettet. Vi ønsket å legge inn høyere skatteinngang og lavere rentekostnader. Arbeiderpartiet mente dette var totalt uansvarlig. De beskrev våre innspill som en eventyrfortelling og et luftslott.

Vel, luftslottet og eventyrfortellingen ble virkelige. Kommunedirektør Øyvind Henriksen informerte formannskapet 17. februar at Nordre Follo kommune ville få et driftsresultat på 217 millioner kroner. Han informerte om at tallet fremkom som et resultat av 5 vesentlige faktorer.

1. 175 millioner kroner i mer skatteinngang enn budsjettert

2. 40 millioner kroner lavere renteutgifter enn budsjettert

3. 11 millioner lavere avdrag på lån enn budsjettert

4. Økt refusjon fra NAV på 30 millioner kroner mer enn budsjettert

5. Lavere utgifter til bruk av vikarer, med et foreløpig ikke kjent beløp

Etter at vi har fått 256 millioner kroner mer i inntekt enn Arbeiderpartiet hadde regnet med, får vi altså et overskudd på 217 millioner kroner. Eller sagt på en annen måte: Uten disse ekstrainntektene ville Nordre Follo kommune ha gått med et underskudd på 39 millioner kroner i 2021. Arbeiderpartiet har altså både bommet grovt på inntektsanslaget og viktige utgifter. Budsjettet for 2021 ble saldert med et overskudd på knappe 13 millioner kroner. Med andre ord, uten justeringene ville underskuddet blitt på hele 52 millioner kroner.

I Østlandets Blad reagerer Arbeiderpartiets gruppeleder på at Høyre gjør et poeng av at Høyre treffer på en analyse Høyre har laget. Han sier videre at Arbeiderpartiet stoler på analysen til administrasjonen. Jeg kan godt forstå at Arbeiderpartiets gruppeleder ikke liker at vår analyse treffer vesentlig bedre enn det de selv la til grunn. Det er alltid ubehagelig når politiske motstandere sine analyser er mer treffsikre enn sine egne.

Høyres gruppe i Nordre Follo kommune består av en rekke dedikerte politikere. Politikere med ulik kompetanse, med ulik bakgrunn og med ulik erfaring. Med dette som bakteppe jobber vi som et team. Et team som med forskjellige innfallsvinkler jobber frem gode analyser som gir et godt grunnlag for våre synspunkter og forslag. Denne arbeidsmetodikken vil vi fortsette med. Fordi vi mener denne metodikken, er til det beste for våre drøyt 60.000 innbygger. Vi vil også fortsette med å granske at administrasjonen har gjort grundige nok analyser, eller om det er forhold som taler for å gjøre endringer. Det er dette samspillet mellom politikk og administrasjon som gir de beste løsningene for våre innbyggere.

Når et parti godtar administrasjonens forslag ukritisk, drukner politikken og vi blir byråkratstyrt. Det er ikke derfor velgerne har valgt oss.

I Høyre lytter vi både til kommuneadministrasjon, andre fagfolk og til innbyggerne før vi lager våre analyser.

Vi gleder oss stort til valgkampen, som om ikke lenge også starter i vår kommune.

Bjørn A. Kløvstad, Nordre Follo Høyre