Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at reversering kan unngås der «domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.»

Programerklæringen medførte uttalelser fra både førstelagmennene og landets sorenskrivere med advarsel mot å reversere reformen. I et brev til regjeringen understreker sorenskriverne: «Vi opplever at domstolsreformen nettopp vil sikre, og i mange tilfeller styrke, de minste rettsstedene som har vært særlige sårbare for redusert bemanning ved stillingsledighet eller sykdom og annet fravær».

Advokatforeningen i Østfold og Follo krets vil også advare mot å gå tilbake til en struktur med fire små tingretter. Fra vårt ståsted er en større domstolsenhet fremtidsrettet. Det er det beste grunnlaget for å sikre effektiv saksavvikling, fortsatt god kompetanse og et godt tjenestetilbud.

Follo og Nordre Østfold tingrett har rundt 32 ansatte. Med sammenslåingen vil det åpnes for nye måter å jobbe på, for eksempel mer spesialisering blant dommere på en noen utvalgte fagfelt. Større dommermiljøer er også ansett mer attraktivt for godt kompetente søkere til dommerstillinger.

Det er et viktig premiss for reformen at hvert enkelt av rettsstedene i de ulike byene består. Det er bestemt at saker som hovedregel skal behandles på de steder de hører hjemme geografisk, altså som tidligere. Men samtidig ligger det til rette for å utnytte kapasiteten bedre ved alle rettsstedene, rettssaker kan flyttes til annet rettssted når det er hensiktsmessig. Det er uavhengig av hvor sakens dommer har sitt vanlige kontor.

Det er i reformen lagt inn bestemmelser for å sikre mot en «snik-sentralisering». Det kan ikke nedlegges rettssteder uten Stortingets samtykke. Stortinget har dessuten vedtatt forutsetninger om minimumsbemanning på hvert rettssted. Advokatforeningen i Østfold og Follo krets er også opptatt av at servicenivået overfor publikum opprettholdes. Man skal ikke komme til en stengt dør, selv om mye av tjenestetilbudet i dag naturligvis foregår digitalt.

Vi håper at kommunestyrene i domssognet ser reformen som styrkende, og med fortsatt lokal tilstedeværelse. Man må i hvert fall må la reformen få virke en tid før en evaluering.