I Nordre Follo har vi ca. 80 barn på venteliste for Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) og logopedi. Mange av dem venter dessverre på hjelp i årevis. Vi går til valg på å fjerne ventelistene.


I Norge er vi heldige som har mange rettighetsfestede tiltak for elever som trenger ulik tilpasning i skolen. Dette er lovpålagte oppgaver som kommunen skal opprettholde innen en viss tid. Utdanningsdirektoratet mener saksbehandlingstiden hos PPT ikke bør overskride 3 måneder. I Nordre Follo må barn vente mye lenger, ja noen ganger over et år, før saken i det hele tatt blir satt i gang. Dette er blant annet på grunn av trange budsjetter og for lav bemanning. Tilflyttere som allerede har fått kartlagt sine barns behov, og fått vedtak, mister plutselig hjelpen når de flytter til Nordre Follo, fordi det ikke er kapasitet hos spesialpedagoger eller logopedi.

Dette gjør at barn som kunne fått mye bedre utbytte av undervisning med riktig oppfølging, ikke får levd ut sitt fulle potensial. Både barna og samfunnet taper mye på dette. I verste fall frarøver vi barn en skolehverdag med mestring og lærelyst, som kan føre til uro på skolen, mer kompliserte utfordringer hos barna, og i verste fall ufrivillig skolefravær. Å få hjelp hos PPT innen kort tid er derfor helt essensielt for å kunne fungere i skolehverdagen. Ventelisten for de som har behov for utredning fra PPT eller hjelp til å beherske tale og språk er i vår kommune på over 80 barn. Det er 80 barn som kan ha rett på spesialundervisning for å mestre skolehverdagen. Jeg mener det er 80 barn for mye.

Derfor har MDG foreslått og fått gjennomslag for at kommunestyret ila denne høsten får en sak med oversikt over hva vi trenger av midler og ressurser for å dekke opp behovet. For MDG er det helt åpenbart at det viktigste vi gjør i skolen er å sette elevene i stand til å lære. Vi kan ikke tvinge noen verken til å gjøre lekser eller følge med i timen, men vi kan la elevenes naturlige nysgjerrighet og læringslyst få utfolde seg fritt ved å fjerne elementer som skaper angst og stress.

Vi kan aldri få nok ressurser til skolen, fordi det handler om det kjæreste vi har - barna våre. Men vi bør regne med å få hjelp innen rimelig tid når vi har krav på det. Om du er enig i at det er kritisk å korte ned ventetiden til PP-tjenesten, stem MDG, eller gi meg gjerne en slenger.

Godt valg!