OPPEGÅRD: I februar vedtok kommunestyret i Oppegård å søke medlemskap i Romerike Avfallsforedling (ROAF) med virkning fra 1. januar 2019. Det ville bety utmelding av Follo Ren fra samme dato. Vedtaket ble gjort under forutsetning av at Ski kommune bestemmer seg for å gjøre det samme.

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H) ga den gangen uttrykk for utålmodighet og argumenterte fra kommunestyrets talerstol:

– Follo har i over 10 år nå utredet alternative renovasjonsløsninger. Det har skjedd i samarbeid mellom kommunene og Follo Ren. Mens vi har utredet har andre, som ROAF, bygget og satt i drift. Miljøet trenger handling.

Ski kommunestyre har imidlertid vedtatt det motsatte. De opprettholder medlemskapet i Follo Ren.

Dermed har rådmann i Oppegård, Lars Henrik Bøhler, lagt en ny sak frem for behandling i Utvalg for miljø og plan (UMP). Saken står på agendaen for møtet 19. september.

Rådmannen innstiller nå på at Oppegård kommune opprettholder medlemskapet i Follo Ren IKS inntil videre. Dessuten at en fremtidig renovasjonsordning for Nordre Follo kommune skal utredes som et delprosjekt.