Foreldre i ni barnehager i åpent brev til kommunen: De trenger mer ressurser, ikke mindre

Barnehage.

Barnehage. Foto:

Av
DEL

MeningerTrygg oppvekst er en av Nordre Follos fire satsingsområder. Herunder er delmålet «Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring». Vi leser innsparingsforslagene til driftsbudsjettet i Nordre Follos Strategi- og handlingsplan 2020–2023 med bekymring og vil påpeke at innsparingsforslagene står i kontrast til kommunens ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune, samt målsettingen om at barn og unge i kommunen opplever trygghet og mestring.

Barnehagesektoren trenger mer ressurser, ikke kutt. Som foreldre opplever vi at bemanningsnormen i dag ikke er tilstrekkelig til å gi barna en trygg og god hverdag, da denne i praksis kun er gjeldende i korte tidsrom i løpet av dagen.

I tillegg beregnes bemanningsnormen også basert på barnehagen som helhet, noe som kan slå skjevt ut for enkelte avdelinger. Slik som for eksempel i en av barnehagene våre i Ski, hvor vi har en av avdeling med 19 tre- og fireåringer fordelt på 3 voksne fordi det er en annen avdeling som har færre barn per 3 voksne.

Dette er innenfor bemanningsnormen, men i praksis ser vi at det medfører stor belastning på de ansatte. Særlig morgener og ettermiddager er utfordrende, når én voksen alene må håndtere et stort antall barn.

I handlingsplanen til kommunen står det også: «Når vi vet at de 1000 første dagene i et barns liv er viktige, og vil få betydning for senere livsmestring, er det viktig at barnehagene er oppmerksomme og tar tak i utfordringer og skjevutvikling sammen med foresatte, helsestasjonen og øvrig hjelpeapparat så tidlig som mulig.»

Dette har vi vanskelig for å se at barnehagene skal ha kapasitet til å gjøre slik bemanningssituasjonen er i dag. Mye vil ikke fanges opp. Ikke minst vet vi at mobbing er noe som oppstår allerede i barnehagen. For å forebygge mobbing trenger vi tilstedeværende voksne som har et blikk for at alle barn er likeverdig inkludert i lek og sosialt samvær med andre barn.

Derfor bekymrer det oss at det nå foreslås restriktiv vikarbruk. «Noe redusert bemanning, spesielt ved korttidsfravær» er uakseptabelt når vi ser at de ansatte i barnehagen allerede har en utfordrende hverdag. Det vil mest sannsynlig også medføre økt sykefravær, noe som igjen vil øke slitasjen på de øvrige ansatte dersom det ikke settes inn vikarer.

Vi ser at andre kommuner nå innfører bemanningsnormen i hele åpningstiden. Dersom Nordre Follo ønsker å nå ambisjonene om å være den beste oppvekstkommunen i landet, burde dette være eksempler til etterfølgelse. Det bør også nevnes at økt grunnbemanning i seg selv kan gi en reduksjon i sykefraværet, da dette reduserer stresspåkjenningen og øker trivselen til de ansatte. Forsøk i Stavanger viser at ved å øke grunnbemanningen, så reduserte de behovet for vikartimer fordi sykefraværet gikk ned.

Vi anbefaler også at dere kikker til #faktisk, som kartlegger barnehagenes reelle bemanning i løpet av dagen (på landsbasis). De nesten 1000 svarene de har fått fra barnehager rundt omkring i landet viser tydelig at bemanningsnormen slik den er i dag ikke er god nok.

94 % opplever at normen ikke er tilstrekkelig for å sørge for et godt pedagogisk tilbud i henhold til rammeplanen. 6 % oppgir at normen har fungert etter hensikten. I svarene kan vi lese at de fleste som har svart «ja» har valgt dette svaralternativet på tross av – og ikke på grunn av normen; eksempelvis har barnehagen ekstra bemanning og ligger over norm, at det var færre barn på grunn av ferie eller at plassene ikke var fylt opp, eller at det har fungert tilstrekkelig i de timene hvor alle ansatte var på jobb- men ikke utenom.

I svarene kommer det også frem at bemanningsnormen er reell i 0–2 timer for fleste barnehagene. Vi har selvfølgelig forståelse for at kommunesammenslåingen medfører visse økonomiske utfordringer, og at dere har tøffe prioriteringer foran dere. Men vi ber om at dere revurderer kuttene i barnehagesektoren. De trenger mer ressurser, ikke mindre.

Med vennlig hilsen foreldre i SU/FAU i Smedsrud barnehage, Ingieråsen barnehage, Kapellveien barnehage, Kantor barnehage, Tømteveien barnehage, Eikeliveien barnehage

Foreldre i Ekornrud barnehage gir også sin støtte til brevet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags