På vegne av idretten protesterer vi på denne prisøkningen, som vil gi idrettslagene en årlig merkostnad på ca. 220.000 kr fra dagens nivå på 75.000 kr. Vi finner ikke noen gode begrunnelser for at den samlede inntekten av utleie til frivilligheten skal økes fra dagens nivå, og vi foreslår at kommunen går i helt motsatt retning. Istedenfor å øke leieprisene foreslår vi at leien fjernes helt. Det er sannsynligvis det som er samfunnsmessig lønnsomt.

I saksfremlegget skrives det varmt om hvor viktig frivilligheten er for kommunen og innbyggere. At frivilligheten ikke skal betale markedspris for til dels bortgjemte og lite attraktive lokaler, tar vi derfor som en selvfølge. En full anerkjennelse av frivillighetens bidrag burde heller være å fjerne alle disse små inntektspostene for kommunen.

Det er jo ikke slik at frivilligheten har flust med tilgjengelige midler, så utgiftsøkninger til leie av rom/bygg/arealer må vi hente inn. Det er nærliggende å tenke seg at det blir økte medlemskostnader, noe som ikke er i tråd med våre omforente mål om lav terskel for deltagelse og tilgjengelighet for alle. Og dette kommer i en fase der vi arbeider hardt for å bygge opp igjen og reetablere aktiviteter etter to år med pandemi. Det er derfor sannsynlig at det blir en uønsket effekt av kommunens ønske om mer inntekter.

Det er til sammen 45 enkeltposter som skal faktureres til foreninger med ulike størrelser av beløp (det laveste er 100 kr pr. år). Vi setter spørsmålstegn ved om dette er ressursmessig hensiktsmessig, hvis man tar med alle kostnader som medgår til å budsjettere, fakturere, betale og regnskapsføre i kommunen og i foreningene.

Vi ber om at Nordre Follo kommune markerer frivillighetens år og gjør det gjennom å slå fast at lokalene som omtales i fremlegges stilles til vederlagsfri bruk for frivilligheten.