SKI: Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo og tidligere ordfører i Ski, Tuva Moflag, er svært glade for at Klima- og miljødepartementet nå ønsker å gjøre deler av Østmarka til nasjonalpark.

Opdan sitter for øvrig i Markarådet for Follo, og forteller at hun har vært på flere befaringer, og har vært involvert i lang tid.

– Et vern av Østmarka nasjonalpark vil bety at viktige natur- og opplevelseskvaliteter i et stort lavereliggende skogområde vil bli bevart og videreutviklet for de neste generasjoner, sier Opdan.

Hun får støtte av Moflag som forteller at hun som ordfører var i Stockholm på befaring for å se hvordan de hadde gjort et område i den svenske hovedstaden til nasjonalpark.

– Oslo og Akershus er det området i Norge som har sterkest befolkningsvekst. Det fører også til arealkonflikter. Derfor er det så viktig å sikre friluftsområder til lek, moro og aktiviteter, sier Moflag.

– Svært viktig

Nordre Follo er også grunneier i Østmarka. Det mener de to er viktig å ha på minne.

– Verdien av gammelskog, å ta være på gamle trær og vekster, mener Moflag er svært viktig for naturverdien.

Ordføreren drar frem store statlige prosjekter som Østre linje, togparkering, ny E18 og beredskapssenteret i kommunen som har tatt av marka i kommunen.

– Det har vært og er uheldige konsekvenser for marka, sier hun.

Vern av Østmarka

  • Det er helt tilbake i 2012 at Østmarkas Venner lanserte et forslag om at deler av Østmarka burde vernes som nasjonalpark.
  • Daværende miljøvernminister Bård Vegard Solhjell mente at forslaget var et positivt initiativ og sendte den 19. desember 2012 brev til kommunene rundt Østmarka med spørsmål om oppstart av en verneprosess.
  • Kommunene Oppegård og Ski (nå begge Nordre Follo) og Oslo ba regjeringen om å starte en verneprosess med mål om å etablere en nasjonalpark i deler av Østmarka.
  • Vern som nasjonalpark ble også lansert i Stortinget gjennom Representantforslag 59 S (2015–2016), og vern i Østmarka ble inkludert i samarbeidsavtalen til regjeringen Solberg i de såkalte Jeløya- og Granavoldenplattformene.
  • I 2018 besluttet daværende regjering at de ville utrede om de naturfaglige verdiene i Østmarka kvalifiserte til status som nasjonalpark.
  • Både Statsforvalteren og Miljødirektoratet vurderte dette i 2018–2019, og den 14. november 2019 ble det offentliggjort at regjeringen ville starte prosessen med å etablere en nasjonalpark i Østmarka.
  • Nå har Klima- og miljødepartementet gitt føringer om å sende på høring forslag om en stor nasjonalpark i Østmarka.

Kilde: Regjeringen.no

– Naturopplevelser

– Nasjonalparker skal sikre befolkningen en uforstyrret naturopplevelse, og en nasjonalpark i Østmarka kan få betydelige positive samfunnsvirkninger. Norges nasjonalparker er større, sammenhengende naturområder med flotte natur- og opplevelseskvaliteter. Til nå dekker nasjonalparkene i hovedsak fjellområder, og områder langt unna det sentrale østlandsområdet. Vi har få store sammenhengende verneområder i lavlandet i Sør-Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Departementet ber nå Miljødirektoratet om å sende to forslag ut på høring om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka (ca. 54 km²) og vern av tilgrensende friluftslivsområde etter markaloven (ca. 19 km²). Selv om departementet foretrekker denne løsningen, så ber man samtidig om synspunkter på Miljødirektoratets to alternativer:

  • Vern av en mindre nasjonalpark (ca. 34 km²), et nytt naturreservat (ca. 9 km²) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km²)
  • Ingen nasjonalpark, kun utvidelse av eksisterende Østmarka naturreservat (ca. 43 km²) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km²)

Begge forslagene til nasjonalpark omfatter innlemming av eksisterende Østmarka naturreservat (18 km²). Alle tre forslag medfører at totalt vern blir på rundt 73 km². I dette arealet inngår tre eksisterende verneområder. Østmarka naturreservat og de to friluftslivsområdene Hauktjern og Spinneren som utgjør i alt cirka 25 km², slik at nytt verneareal blir på rundt 48 km².

For eksempel vil Børtervanna bli grenset helt ut av en eventuell nasjonalpark. Videre foreslår departementet at Mosjøen og Rausjøen skal inngå i forslaget som sendes på høring. Forslagene innebærer at arealet innenfor markalovens virkeområde i Østmarka som ikke vil omfattes av et vern, vil være på cirka 150 km². Størstedelen av Østmarka vil dermed fortsatt ikke være vernet, står det beskrevet i pressemeldingen.